początek tekstu
DZIAŁ I

Przepisy ogólne

art. 1
1.Ustawa określa zasady i warunki podejmowania, wykonywania oraz zakończenia działalności w zakresie:

1)prac geologicznych;

2)wydobywania kopalin ze złóż;

3)podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji;

4)podziemnego składowania odpadów.

2.Ustawa określa także wymagania w zakresie ochrony złóż kopalin, wód podziemnych oraz innych elementów środowiska w związku z wykonywaniem działalności, o której mowa w ust. 1.
art. 2
1.Przepisy ustawy, z wyjątkiem działu III, stosuje się odpowiednio do:

1)budowy, rozbudowy oraz utrzymywania systemów odwadniania zlikwidowanych zakładów górniczych;

2)robót prowadzonych w wyrobiskach zlikwidowanych podziemnych zakładów górniczych, wymienionych w przepisach wydanych na podstawie ust. 2, w celach innych niż określone ustawą, w szczególności turystycznych, leczniczych i rekreacyjnych;

3)robót podziemnych prowadzonych w celach naukowych, badawczych, doświadczalnych i szkoleniowych na potrzeby geologii i górnictwa;

4)drążenia tuneli z zastosowaniem techniki górniczej;

5)likwidacji obiektów, urządzeń oraz instalacji, o których mowa w pkt 1-4.

2.Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, zlikwidowane podziemne zakłady górnicze, o których mowa w ust. 1 pkt 2, kierując się warunkami naturalnymi i technicznymi występującymi w tych zakładach, a także potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia i życia osób w nich przebywających.

3.Przepisy ustawy dotyczące przedsiębiorcy stosuje się odpowiednio do podmiotów, które uzyskały inne niż koncesja decyzje stanowiące podstawę wykonywania działalności regulowanej ustawą.
art. 3
Ustawy nie stosuje się do:

1)korzystania z wód w zakresie uregulowanym odrębnymi przepisami;

2)wykonywania wkopów oraz otworów wiertniczych o głębokości do 30 m w celu wykorzystania ciepła Ziemi, poza obszarami górniczymi;

3)badań naukowych i działalności dydaktycznej, prowadzonych bez wykonywania robót geologicznych;

4)pozyskiwania okazów minerałów, skał i skamielin w celach naukowych, kolekcjonerskich i dydaktycznych, prowadzonego bez wykonywania robót górniczych;

5)wykonywania robót związanych ze sztucznym zasilaniem strefy brzegowej piaskiem, pochodzącym z osadów dennych obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej;

6)wydobywania kruszywa w zakresie niezbędnym do wykonania pilnych prac zabezpieczających przed powodzią w czasie obowiązywania stanu klęski żywiołowej;

7)ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych bez wykonywania robót geologicznych.
art. 4
1.Przepisów działu III-VIII oraz art. 168-174 nie stosuje się do wydobywania piasków i żwirów, przeznaczonych dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej, z nieruchomości stanowiących przedmiot jej prawa własności (użytkowania wieczystego), bez prawa rozporządzania wydobytą kopaliną, jeżeli jednocześnie wydobycie:

1)będzie wykonywane bez użycia środków strzałowych;

2)nie będzie większe niż 10 m3w roku kalendarzowym;

3)nie naruszy przeznaczenia nieruchomości.

2.Ten, kto zamierza podjąć wydobywanie, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany z 7-dniowym wyprzedzeniem na piśmie zawiadomić o tym starostę, określając lokalizację zamierzonych robót oraz zamierzony czas ich wykonywania.

3.W przypadku naruszenia wymagań określonych w ust. 1 i 2:

1)właściwy organ nadzoru górniczego, w drodze decyzji, nakazuje wstrzymanie wydobywania kopaliny; kopię tej decyzji niezwłocznie przekazuje się staroście;

2)starosta ustala prowadzącemu taką działalność opłatę podwyższoną, o której mowa w art. 140 ust. 3 pkt 3.
art. 168 PrGeologGórnicze

art. 169 PrGeologGórnicze

art. 170 PrGeologGórnicze

art. 170 PrGeologGórnicze

art. 171 PrGeologGórnicze

art. 172 PrGeologGórnicze

art. 173 PrGeologGórnicze

art. 174 PrGeologGórnicze


następne przepisy