poprzednie przepisy

art. 95
Podmioty prowadzące lokalne bazy danych SIO prowadzą te bazy za pomocą:

1) oprogramowania udostępnianego nieodpłatnie przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lub

2) innego niż wymienione w pkt 1 oprogramowania spełniającego warunki techniczne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 2, oraz posiadającego certyfikat zgodności z SIO.
art. 96
1.Certyfikat zgodności z SIO wydaje się po potwierdzeniu, w drodze postępowania homologacyjnego, spełniania przez oprogramowanie, o którym mowa w art. 95 pkt 2, warunków technicznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 2.

2.Certyfikat zgodności z SIO wydaje się na wniosek przedsiębiorcy lub innego podmiotu oferującego oprogramowanie, o którym mowa w art. 95 pkt 2.

3.Postępowanie homologacyjne przeprowadza i certyfikat zgodności z SIO wydaje wyznaczona przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania jednostka organizacyjna podległa temu ministrowi lub przez niego nadzorowana.

4.Certyfikat zgodności z SIO jest wydawany nieodpłatnie.
art. 97
1.Dane z lokalnych baz danych SIO są przekazywane do bazy danych SIO zgodnie ze szczegółowym komunikatem XML określającym format i zakres przekazywania danych. Szczegółowy komunikat XML minister właściwy do spraw oświaty i wychowania publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej.

2.W przypadku zmiany szczegółowego komunikatu XML minister właściwy do spraw oświaty i wychowania publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej zmianę komunikatu XML nie później niż na 6 miesięcy przed jej wprowadzeniem.
art. 98
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może wyznaczyć jednostkę organizacyjną podległą temu ministrowi lub przez niego nadzorowaną do prowadzenia obsługi organizacyjno-technicznej funkcjonowania bazy danych SIO.
art. 99
1.Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

1) minimalne wymagania techniczne dla sprzętu przeznaczonego do obsługi oprogramowania, o którym mowa w art. 95 pkt 1;

2) warunki techniczne, jakie powinno spełniać oprogramowanie, o którym mowa w art. 95 pkt 2, z uwzględnieniem zasady równego traktowania różnych platform systemowych, dane zawarte we wniosku o wydanie certyfikatu zgodności z SIO, tryb postępowania homologacyjnego i wydawania certyfikatu zgodności z SIO oraz dane, jakie certyfikat zawiera;

3) warunki techniczne przekazywania danych do bazy danych SIO i pozyskiwania danych z bazy danych SIO.

2.Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, powinno uwzględniać zapewnienie bezpieczeństwa danych zgromadzonych i przetwarzanych w bazie danych SIO oraz dróg komunikacji z bazą danych SIO, a także zapewnienie współpracy SIO z innymi rejestrami publicznymi.

następne przepisy