poprzednie przepisy

art. 18
Dane dziedzinowe w związku z objęciem ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, obejmują:

1) rodzaj diagnozy sporządzonej przez poradnię;

2) wydanie opinii lub orzeczenia, o których mowa w art. 71b ust. 3-3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, z określeniem:

a) rodzaju niepełnosprawności ucznia, a w przypadku niepełnosprawności sprzężonych - współwystępujących niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

b) daty wydania i numeru opinii lub orzeczenia;

3) wydanie opinii innych niż wymienione w art. 71b ust. 3-3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, z określeniem rodzaju tych opinii;

4) rodzaj zajęć organizowanych przez poradnię, w których uczeń uczestniczy.
art. 19
Dane dziedzinowe w związku z uczęszczaniem ucznia do placówki oświatowo-wychowawczej, kształceniem ustawicznym i doskonaleniem zawodowym w placówce kształcenia ustawicznego, placówce kształcenia praktycznego lub ośrodku dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz uczęszczaniem do placówki artystycznej - ogniska artystycznego obejmują wypadki, którym uległ uczeń, będąc pod opieką placówki lub ośrodka, z określeniem rodzaju wypadku, miejsca, w którym zdarzył się wypadek, rodzaju zajęć, w czasie których wypadek miał miejsce, oraz przyczyny wypadku.
art. 20
Dane dziedzinowe ucznia w związku ze sprawdzianem i egzaminami, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz egzaminami eksternistycznymi przeprowadzanymi przez okręgowe komisje egzaminacyjne obejmują:

1) wyniki sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

2) typ szkoły ukończonej na podstawie egzaminów eksternistycznych.
art. 21
Dane dziedzinowe ucznia w związku z kontrolowaniem przez dyrektora szkoły podstawowej spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego obejmują:

1) informację o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego przez uczęszczanie do przedszkola za granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce;

2) informację o przyczynie niespełniania tego obowiązku.
art. 22
Dane dziedzinowe ucznia w związku z kontrolowaniem przez dyrektora szkoły podstawowej i dyrektora gimnazjum spełniania obowiązku szkolnego obejmują:

1) informację o spełnianiu obowiązku szkolnego przez uczęszczanie do szkoły za granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce;

2) informację o przyczynie niespełniania tego obowiązku.

następne przepisy