początek tekstu
Rozdział 1

Przepisy ogólne

art. 1
1.Ustawa określa organizację i zasady działania systemu informacji oświatowej służącego uzyskiwaniu danych niezbędnych do:

1) prowadzenia polityki oświatowej państwa na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym wspomagania zarządzania oświatą;

2) efektywnego funkcjonowania systemu finansowania zadań oświatowych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym;

3) analizy efektywności wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na finansowanie zadań oświatowych;

4) nadzorowania i koordynowania wykonywania nadzoru pedagogicznego na terenie kraju oraz podnoszenia jakości edukacji.

2.Przez system informacji oświatowej zapewnia się powszechny dostęp do informacji z zakresu oświaty.
art. 2
System informacji oświatowej stanowią baza danych systemu informacji oświatowej, zwana dalej "bazą danych SIO", i lokalne bazy danych systemu informacji oświatowej, zwane dalej "lokalnymi bazami danych SIO", oraz system teleinformatyczny.
art. 3
1.W systemie informacji oświatowej są gromadzone i przetwarzane dane dotyczące:

1) publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oraz innych jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), zwanych dalej "szkołami i placówkami oświatowymi";

2) innych jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty:

a) jednostek samorządu terytorialnego,

b) ministrów prowadzących szkoły i placówki oświatowe,

c) Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,

d) okręgowych komisji egzaminacyjnych,

e) jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.),

f) kuratoriów oświaty,

g) organów sprawujących nadzór pedagogiczny, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela,

h) specjalistycznych jednostek nadzoru, o których mowa w art. 32a ust. 1 i 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

i) jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych,

j) izb rzemieślniczych

- zwanych dalej "innymi jednostkami wykonującymi zadania z zakresu oświaty".

2.W systemie informacji oświatowej są gromadzone i przetwarzane dane osobowe:

1) dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną udzielaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w szkołach i placówkach oświatowych, dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego oraz uczniów, słuchaczy, wychowanków i absolwentów szkół i placówek oświatowych;

2) nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, o których mowa w art. 1 ust. 1, 1a i ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela;

3) osób niebędących nauczycielami, o których mowa w art. 7 ust. 1a-1d oraz art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

4) osób, które wykonują zadania nauczyciela na podstawie umowy cywilnoprawnej.

3.Ilekroć w ustawie jest mowa bez bliższego określenia o:

1) uczniach - należy przez to rozumieć osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 1;

2) nauczycielach - należy przez to rozumieć osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4;

3) niepełnosprawności uczniów - należy przez to rozumieć potwierdzone orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ograniczenia funkcji organizmu występujące u uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania.

art. 4
1.Baza danych SIO jest to centralny zbiór danych, prowadzony przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, w skład którego wchodzą następujące zbiory danych:

1) zbiór danych o szkołach i placówkach oświatowych - Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych, zwany dalej "RSPO";

2) zbiory innych niż objęte RSPO danych o szkołach i placówkach oświatowych, zwane dalej "zbiorami danych szkół i placówek oświatowych";

3) zbiory danych o innych jednostkach wykonujących zadania z zakresu oświaty, zwane dalej "zbiorami danych jednostek";

4) zbiory danych o uczniach;

5) zbiory danych o nauczycielach.

2.Dane dotyczące lokalizacji przestrzennej szkół i placówek oświatowych, w tym zasięgu terytorialnego (obwodu) szkół podstawowych i gimnazjów, którym obwód został ustalony, oraz lokalizacji przestrzennej innych jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty, w bazie danych SIO, są udostępniane z baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 4 i 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287), przy wykorzystaniu usług danych przestrzennych geoportalu infrastruktury informacji przestrzennej, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489), tworzonym i utrzymywanym przez Głównego Geodetę Kraju.

następne przepisy