poprzednie przepisy

art. 14
Dane dziedzinowe w związku z nauką ucznia w szkole obejmują:

1) miejsce zamieszkania ucznia;

2) klasę, semestr i oddział, do którego uczeń uczęszcza;

3) rodzaj oddziału: ogólnodostępny, integracyjny, specjalny, przysposabiający do pracy, specjalny przysposabiający do pracy, sportowy, mistrzostwa sportowego, z językiem nauczania mniejszości narodowej lub etnicznej albo z regionalnym językiem nauczania, z dodatkową nauką języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego, dwujęzyczny, wielozawodowy, terapeutyczny, międzynarodowy, o charakterze eksperymentalnym;

4) profil kształcenia ogólnozawodowego - w przypadku ucznia liceum profilowanego;

5) zawód - w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej prowadzącej kształcenie zawodowe;

6) miejsce odbywania praktycznej nauki zawodu - w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej prowadzącej kształcenie zawodowe;

7) zawód, specjalność i specjalizację - w przypadku ucznia szkoły artystycznej;

8) formę kształcenia stacjonarną lub zaoczną - w przypadku ucznia szkoły dla dorosłych;

9) status młodocianego pracownika;

10) korzystanie z indywidualnego nauczania;

11) realizowanie indywidualnego programu lub toku nauki;

12) korzystanie z dodatkowej bezpłatnej nauki języka polskiego oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia, o których mowa w art. 94a ust. 4, 4b i 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

13) spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą;

14) uczestniczenie w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych przez szkołę;

15) informację, jakiego języka obcego uczeń się uczy;

16) uczestniczenie w nauce języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego, z określeniem nazwy tego języka;

17) uczestniczenie w zajęciach dla uczniów szczególnie uzdolnionych;

18) uzyskanie tytułu laureata albo finalisty olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu lub zawodów na szczeblu co najmniej powiatu;

19) uzyskanie albo nieuzyskanie promocji;

20) korzystanie z przedłużonego okresu nauki na etapie edukacyjnym;

21) ukończenie albo nieukończenie szkoły;

22) uzyskanie albo nieuzyskanie dyplomu ukończenia szkoły - w przypadku ucznia szkoły artystycznej;

23) informację o ukończeniu szkoły artystycznej na podstawie egzaminów eksternistycznych;

24) objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną organizowaną przez szkołę, z określeniem form tej pomocy;

25) uczestniczenie w zajęciach edukacyjnych dodatkowych oraz w zajęciach pozalekcyjnych;

26) uzyskanie karty rowerowej lub motorowerowej;

27) korzystanie z bezpłatnego transportu lub zwrotu kosztów przejazdu, o których mowa w art. 17 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

28) wypadki, którym uległ uczeń, będąc pod opieką szkoły, z określeniem rodzaju wypadku, miejsca, w którym zdarzył się wypadek, rodzaju zajęć, w czasie których wypadek miał miejsce, oraz przyczyny wypadku;

29) korzystanie przez ucznia z pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym, o której mowa w art. 90c ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, z określeniem rodzaju świadczeń;

30) informację o korzystaniu z internatu;

31) datę rozpoczęcia i datę zakończenia nauki w szkole.
art. 17 USystOświaty

art. 90c USystOświaty

art. 94a USystOświaty

art. 15
Dane dziedzinowe w związku z nauką ucznia w zakładzie kształcenia nauczycieli i kolegium pracowników służb społecznych obejmują:

1) miejsce zamieszkania ucznia;

2) semestr, na który uczeń uczęszcza;

3) specjalność kształcenia;

4) system kształcenia: dzienny, wieczorowy lub zaoczny;

5) informację, jakiego języka obcego uczeń się uczy;

6) realizowanie indywidualnego toku nauki;

7) odbywanie nauki według indywidualnych planów lub programów nauczania;

8) zaliczenie albo niezaliczenie semestru;

9) ukończenie albo nieukończenie kolegium;

10) korzystanie przez ucznia z pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym, o której mowa w art. 90c ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, z określeniem rodzaju świadczeń;

11) informację o korzystaniu z internatu;

12) datę rozpoczęcia i datę zakończenia nauki w kolegium.
art. 16
Dane dziedzinowe w związku z objęciem ucznia opieką w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym oraz ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym obejmują:

1) podstawę pobytu w ośrodku:

a) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

b) orzeczenie sądu,

c) wniosek rodziców;

2) działania wynikające ze specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, w tym w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z określeniem form tej pomocy;

3) wypadki, którym uległ uczeń, będąc pod opieką ośrodka, z określeniem rodzaju wypadku, miejsca, w którym zdarzył się wypadek, rodzaju zajęć, w czasie których wypadek miał miejsce, oraz przyczyny wypadku;

4) datę rozpoczęcia i datę zakończenia pobytu w ośrodku.
art. 17
Dane dziedzinowe w związku z objęciem ucznia opieką w placówce zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania obejmują:

1) wypadki, którym uległ uczeń, będąc pod opieką placówki, z określeniem rodzaju wypadku, miejsca, w którym zdarzył się wypadek, rodzaju zajęć, w czasie których wypadek miał miejsce, oraz przyczyny wypadku;

2) datę rozpoczęcia i datę zakończenia pobytu w placówce.
art. 18
Dane dziedzinowe w związku z objęciem ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, obejmują:

1) rodzaj diagnozy sporządzonej przez poradnię;

2) wydanie opinii lub orzeczenia, o których mowa w art. 71b ust. 3-3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, z określeniem:

a) rodzaju niepełnosprawności ucznia, a w przypadku niepełnosprawności sprzężonych - współwystępujących niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

b) daty wydania i numeru opinii lub orzeczenia;

3) wydanie opinii innych niż wymienione w art. 71b ust. 3-3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, z określeniem rodzaju tych opinii;

4) rodzaj zajęć organizowanych przez poradnię, w których uczeń uczestniczy.

następne przepisy