poprzednie przepisy

art. 130
1.Do podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2013 przyjmuje się dane zgromadzone w systemie informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie wymienionej w art. 129.

2.Do dnia 31 grudnia 2013 r. jednostce samorządu terytorialnego nie przysługuje zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej, o której mowa w art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 104 niniejszej ustawy, za lata 2007-2009, jeżeli nieprawdziwe dane zostały przekazane do systemu informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie wymienionej w ust. 1, lub zostały podane w sprawozdaniu, którego obowiązek sporządzenia wynikał z odrębnych przepisów, i jednostka samorządu terytorialnego otrzymała część oświatową subwencji ogólnej w kwocie niższej od należnej.

3.W okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. jednostce samorządu terytorialnego nie przysługuje zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej, o której mowa w art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 104 niniejszej ustawy, za lata 2010-2013, jeżeli nieprawdziwe dane zostały przekazane do systemu informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie wymienionej w ust. 1, i jednostka samorządu terytorialnego otrzymała część oświatową subwencji ogólnej w kwocie niższej od należnej.
art. 131
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 10 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 115 niniejszej ustawy, nie dłużej jednak niż do dnia 1 marca 2014 r.
art. 132
Art.101 traci moc z dniem 1 marca 2016 r.
art. 133
Traci moc ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 49, poz. 463, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273).
art. 134
Ustawa wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2012 r., z wyjątkiem:

1) art. 128 ust. 1, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia;

2) art. 102, 103 i 121, które wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 2012 r.

koniec tekstu