poprzednie przepisy

art. 122
Okręgowe komisje egzaminacyjne przekazują do RSPO informację o numerach identyfikacyjnych szkół, o których mowa w art. 9c ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w terminie miesiąca od dnia otrzymania z bazy danych SIO komunikatu o wpisaniu do RSPO danych identyfikacyjnych szkół.
art. 123
1.Kierownicy podmiotów zobowiązanych do przekazywania danych do bazy danych SIO: do zbiorów danych szkół i placówek oświatowych, zbiorów danych jednostek, zbiorów danych uczniów i zbiorów danych nauczycieli, z wyłączeniem ministrów prowadzących szkoły i placówki oświatowe oraz jednostek samorządu terytorialnego, składają wnioski o udzielenie upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO:

1) w przypadku szkół i placówek oświatowych - w terminie od dnia przekazania danych identyfikacyjnych szkoły lub placówki oświatowej do RSPO do dnia 15 listopada 2012 r.;

2) w przypadku innych jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty - w terminie od dnia 15 października 2012 r. do dnia 15 listopada 2012 r.

2.Upoważnień kierownikom podmiotów zobowiązanych do przekazywania danych do bazy danych SIO, o których mowa w ust. 1, w terminie od dnia 1 listopada 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., udzielają:

1) minister właściwy do spraw oświaty i wychowania - kierownikom innych jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty, z wyjątkiem kierowników jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych;

2) kierownicy podmiotów zobowiązanych do przekazywania danych do RSPO - dyrektorom szkół i placówek oświatowych, których dane identyfikacyjne zostały przekazane do RSPO, oraz kierownikom jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych.
art. 124
1.W terminie do dnia 9 kwietnia 2013 r. podmioty zobowiązane do przekazywania danych do bazy danych SIO przekazują do tej bazy danych:

1) dane dziedzinowe do zbiorów danych szkół i placówek oświatowych;

2) dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe do zbiorów danych innych jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty;

3) dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe do zbiorów danych uczniów i zbiorów danych nauczycieli, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

2.Dane, o których mowa w ust. 1, przekazuje się do bazy danych SIO według stanu na dzień 31 marca 2013 r.

3.Szkoła lub placówka oświatowa, do której uczęszcza uczeń posiadający opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przed dniem 1 stycznia 2013 r., przekazuje do zbioru danych tego ucznia także dane dziedzinowe wynikające z tej opinii lub orzeczenia:

1) numer i datę wydania opinii lub orzeczenia;

2) przyczynę wydania opinii lub orzeczenia.

4.Szkoła lub placówka oświatowa, w której zatrudniony jest nauczyciel, przekazuje do zbioru danych tego nauczyciela także dane dziedzinowe:

1) o stopniu awansu zawodowego uzyskanym przez nauczyciela przed dniem 1 stycznia 2013 r.;

2) o kursach kwalifikacyjnych ukończonych przez nauczyciela przed dniem 1 stycznia 2013 r.
art. 125
1.Okręgowe komisje egzaminacyjne przekazują dane do bazy danych SIO oraz pozyskują dane z bazy danych SIO, począwszy od roku szkolnego 2013/2014.

2.Okręgowe komisje egzaminacyjne przekazują do zbiorów danych uczniów w bazie danych SIO dane dziedzinowe dotyczące sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przeprowadzonych w roku szkolnym 2012/2013.
art. 126
Główny Geodeta Kraju może pozyskiwać z bazy danych SIO dane, o których mowa w art. 64 ust. 1:

1) pkt 1 - od dnia 1 listopada 2012 r.;

2) pkt 2 - od dnia 10 kwietnia 2013 r.

następne przepisy