poprzednie przepisy

art. 116
Podmioty prowadzące bazy danych oświatowych są uprawnione do przetwarzania danych zgromadzonych w prowadzonych przez siebie bazach danych oświatowych w zakresie niezbędnym do realizacji wykonywanych przez nie zadań określonych przepisami prawa.
art. 117
Podmioty prowadzące bazy danych oświatowych są obowiązane do stworzenia warunków organizacyjnych i technicznych zapewniających ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpieczenia danych przed nieuprawnionym dostępem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem, a także ich modyfikacją, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą.
art. 118
Zadania określone w art. 105-117 dla jednostek samorządu terytorialnego wykonuje odpowiednio wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek województwa.
art. 119
1.Kierownicy podmiotów zobowiązanych do przekazywania danych do RSPO oraz wojewodowie składają wnioski o udzielenie upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO w terminie od dnia 15 maja 2012 r. do dnia 15 czerwca 2012 r.

2.Upoważnień do dostępu do bazy danych SIO podmiotom zobowiązanym do przekazywania danych do RSPO oraz wojewodom, w terminie od dnia 1 czerwca 2012 r. do dnia 31 lipca 2012 r., udzielają:

1) minister właściwy do spraw oświaty i wychowania - ministrom prowadzącym szkoły i placówki oświatowe oraz wojewodom;

2) wojewodowie - wójtom (burmistrzom, prezydentom miast), starostom powiatów oraz marszałkom województw.

3.We wniosku o udzielenie upoważnienia nie określa się danych, o których mowa w art. 69 ust. 3 pkt 4.
art. 120
1.Podmioty zobowiązane do przekazywania danych do RSPO, w okresie od dnia 1 sierpnia 2012 r. do dnia 31 października 2012 r., przekazują do RSPO dane identyfikacyjne istniejących w dniu 31 lipca 2012 r. publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych.

2.Organy prowadzące niepubliczne kolegia pracowników służb społecznych przekazują samorządowi województwa dane dotyczące tych kolegiów niezbędne do przekazania do RSPO w terminie od dnia 1 sierpnia 2012 r. do dnia 30 września 2012 r.

następne przepisy