poprzednie przepisy

art. 13
1.Do prowadzenia kontroli stosuje się odpowiednio przepisy art. 40 ust. 1, 2 i 3, art. 40b ust. 2 i 3, art. 40c, art. 40d, art. 40e, art. 40f oraz art. 40i ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i Nr 227, poz. 1367).

2.Do pobierania i badania próbek produktów wykorzystujących energię stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej oraz akty delegowane.

3.Do czynności kontrolnych oraz badań przeprowadzanych podczas wykonywania czynności kontrolnych stosuje się przepisy o ochronie informacji niejawnych, a także o ochronie danych osobowych.
UInspHandl

art. 40 USystOcenZgodn

art. 14
1.W przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązków, o których mowa w art. 4, art. 5 lub art. 7 ust. 1, lub nieprzestrzegania zakazów, o których mowa w art. 6, organ kontrolujący może zwrócić się do kontrolowanego o:

1) usunięcie niezgodności lub

2) wstrzymanie sprzedaży produktu wykorzystującego energię, lub

3) wycofanie produktu wykorzystującego energię z obrotu lub z użytku, lub

4) wstrzymanie się z udostępnianiem produktu wykorzystującego energię, lub

5) zaprzestanie reklamowania produktu wykorzystującego energię

- oraz przedstawienie dowodów podjętych działań w terminie określonym przez organ kontrolujący.

2.Jeżeli kontrolowany nie przedstawi dowodów podjętych działań, w terminie ustalonym przez organ kontrolujący lub w wyniku kontroli stwierdzono, że działania takie nie zostały podjęte, organ kontrolujący może wydać decyzję:

1) nakazującą dystrybutorowi wstrzymanie sprzedaży produktów wykorzystujących energię,

2) nakazującą dostawcy wycofanie z obrotu lub użytku produktu wykorzystującego energię,

3) zakazującą udostępniania produktu wykorzystującego energię,

4) zakazującą reklamowania produktu wykorzystującego energię

- w terminie określonym przez organ kontrolujący.

3.Organ kontrolujący może przeprowadzić kontrolę w celu ustalenia, czy kontrolowany wykonał decyzję, o której mowa w ust. 2.
art. 15
1.Organ kontrolujący informuje Prezesa UOKiK o wydanych decyzjach, o których mowa w art. 14 ust. 2.

2.Prezes UOKiK niezwłocznie informuje Komisję Europejską oraz inne państwa członkowskie Unii Europejskiej o decyzji wydanej przez organ kontrolujący, o której mowa w art. 14 ust. 2.
art. 16
1.W przypadku stwierdzenia, że produkt wykorzystujący energię nie spełnia wymagań określonych w etykiecie lub w karcie, opłaty za badania, o których mowa w art. 13 ust. 2 lub 3, ponosi dostawca.

2.Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, organ kontrolujący ustala, w drodze decyzji, na podstawie kosztów poniesionych w związku z badaniami produktu wykorzystującego energię.

3.Opłaty, o których mowa w ust. 1, stanowią dochód budżetu państwa.

Rozdział 4

Kary pieniężne


następne przepisy