poprzednie przepisy

art. 10
1.System kontroli tworzą wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej oraz Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwani dalej "organami kontrolującymi".

2.Organy kontrolujące:

1) przedstawiają Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanemu dalej "Prezesem UOKiK":

a) w zakresie działania wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej - okresowe plany pracy sporządzone na podstawie planów kontroli, o których mowa w art. 11 ust. 2 pkt 4,

b) w zakresie działania Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej - okresowe plany kontroli produktów wykorzystujących energię wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku;

2) informują Prezesa UOKiK o wynikach przeprowadzonych kontroli;

3) sporządzają i przekazują Prezesowi UOKiK roczne sprawozdania z przeprowadzonych kontroli do dnia 31 marca roku następnego.

3.Prezes UOKiK może zgłaszać uwagi do planów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b.
art. 11
1.Prezes UOKiK jest organem monitorującym system kontroli.

2.Do zadań Prezesa UOKiK należy:

1) monitorowanie stosowania przepisów dotyczących informowania o zużyciu energii oraz innych podstawowych zasobów przez produkty wykorzystujące energię;

2) współpraca z organami kontrolującymi;

3) gromadzenie informacji o wynikach kontroli produktów wykorzystujących energię;

4) przygotowywanie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219, z późn. zm.), okresowych planów kontroli przeprowadzanych przez wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej.

3.Prezes UOKiK na podstawie wyników monitorowania, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, sporządza co cztery lata sprawozdanie z wykonania obowiązków określonych w ustawie i przekazuje je Komisji Europejskiej w terminie do dnia 30 czerwca roku, w którym sprawozdanie to sporządzono.
UInspHandl

art. 12
Kontrola może być prowadzona u dostawcy lub dystrybutora, zwanych dalej "kontrolowanymi".
art. 13
1.Do prowadzenia kontroli stosuje się odpowiednio przepisy art. 40 ust. 1, 2 i 3, art. 40b ust. 2 i 3, art. 40c, art. 40d, art. 40e, art. 40f oraz art. 40i ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i Nr 227, poz. 1367).

2.Do pobierania i badania próbek produktów wykorzystujących energię stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej oraz akty delegowane.

3.Do czynności kontrolnych oraz badań przeprowadzanych podczas wykonywania czynności kontrolnych stosuje się przepisy o ochronie informacji niejawnych, a także o ochronie danych osobowych.
UInspHandl

art. 40 USystOcenZgodn

art. 14
1.W przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązków, o których mowa w art. 4, art. 5 lub art. 7 ust. 1, lub nieprzestrzegania zakazów, o których mowa w art. 6, organ kontrolujący może zwrócić się do kontrolowanego o:

1) usunięcie niezgodności lub

2) wstrzymanie sprzedaży produktu wykorzystującego energię, lub

3) wycofanie produktu wykorzystującego energię z obrotu lub z użytku, lub

4) wstrzymanie się z udostępnianiem produktu wykorzystującego energię, lub

5) zaprzestanie reklamowania produktu wykorzystującego energię

- oraz przedstawienie dowodów podjętych działań w terminie określonym przez organ kontrolujący.

2.Jeżeli kontrolowany nie przedstawi dowodów podjętych działań, w terminie ustalonym przez organ kontrolujący lub w wyniku kontroli stwierdzono, że działania takie nie zostały podjęte, organ kontrolujący może wydać decyzję:

1) nakazującą dystrybutorowi wstrzymanie sprzedaży produktów wykorzystujących energię,

2) nakazującą dostawcy wycofanie z obrotu lub użytku produktu wykorzystującego energię,

3) zakazującą udostępniania produktu wykorzystującego energię,

4) zakazującą reklamowania produktu wykorzystującego energię

- w terminie określonym przez organ kontrolujący.

3.Organ kontrolujący może przeprowadzić kontrolę w celu ustalenia, czy kontrolowany wykonał decyzję, o której mowa w ust. 2.

następne przepisy