poprzednie przepisy


Rozdział 2

Członkowie kas, ich prawa i obowiązki

art. 10
1.Członkami kasy mogą być osoby fizyczne połączone więzią o charakterze zawodowym lub organizacyjnym, a w szczególności:

1) pracownicy zatrudnieni w jednym lub kilku zakładach pracy;

2) osoby należące do tej samej organizacji społecznej lub zawodowej.

2.Członkami kasy mogą być także - działające wśród członków, o których mowa w ust. 1 - organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.), jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych posiadające osobowość prawną, spółdzielnie, związki zawodowe oraz wspólnoty mieszkaniowe.
art. 3 ust.2 UOPP

art. 11
Ustanie więzi, o której mowa w art. 10, stanowi przyczynę wykreślenia członka kasy, chyba że statut stanowi inaczej.
art. 12
1.Członek kasy jest obowiązany wpłacić wkład członkowski w celu korzystania przez spółdzielnię.

2.Wkład członkowski jest oprocentowany, jeżeli statut tak stanowi. Zasady ustalania wysokości

oprocentowania wkładu członkowskiego i jego zmiany określa statut.

3.Kwoty wyliczone na podstawie ust. 2 zalicza się na poczet wkładu członkowskiego.

4.Wkład członkowski nie może być wypłacony przed ustaniem członkostwa. Nie dotyczy to kwot

przewyższających obowiązkową wysokość wkładu członkowskiego.

art. 13
Każdy członek kasy obowiązany jest posiadać co najmniej jeden zadeklarowany i wpłacony udział. Minimalną wysokość udziału członkowskiego określa statut.

następne przepisy