poprzednie przepisy

art. 9h
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, w drodze rozporządzenia, określi wykaz

dokumentów dotyczących działalności gospodarczej przedsiębiorcy zagranicznego, dołączanych do wniosku, o którym mowa w art. 9a ust. 3, mając na uwadze zapewnienie Komisji Nadzoru Finansowego informacji pozwalających na rzetelną i miarodajną ocenę wpływu zawieranej umowy na ostrożne i stabilne zarządzanie kasą.

Rozdział 2

Członkowie kas, ich prawa i obowiązki

art. 10
1.Członkami kasy mogą być osoby fizyczne połączone więzią o charakterze zawodowym lub organizacyjnym, a w szczególności:

1) pracownicy zatrudnieni w jednym lub kilku zakładach pracy;

2) osoby należące do tej samej organizacji społecznej lub zawodowej.

2.Członkami kasy mogą być także - działające wśród członków, o których mowa w ust. 1 - organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.), jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych posiadające osobowość prawną, spółdzielnie, związki zawodowe oraz wspólnoty mieszkaniowe.
art. 3 ust.2 UOPP

art. 11
Ustanie więzi, o której mowa w art. 10, stanowi przyczynę wykreślenia członka kasy, chyba że statut stanowi inaczej.
art. 12
1.Członek kasy jest obowiązany wpłacić wkład członkowski w celu korzystania przez spółdzielnię.

2.Wkład członkowski jest oprocentowany, jeżeli statut tak stanowi. Zasady ustalania wysokości

oprocentowania wkładu członkowskiego i jego zmiany określa statut.

3.Kwoty wyliczone na podstawie ust. 2 zalicza się na poczet wkładu członkowskiego.

4.Wkład członkowski nie może być wypłacony przed ustaniem członkostwa. Nie dotyczy to kwot

przewyższających obowiązkową wysokość wkładu członkowskiego.


następne przepisy