poprzednie przepisy

art. 36
1. Organy administracji probierczej pobierają opłaty za:

1) przeprowadzanie badań wyrobów z metali szlachetnych i wyrobów zawierających metale szlachetne;

2) umieszczenie znaku „MET”;

3) oznaczenie wyrobów cechami probierczymi przy użyciu urządzeń laserowych;

4) wydanie świadectw badania na wniosek podmiotu zgłaszającego;

5) dokonanie ekspertyzy wyrobów z metali szlachetnych i stopów zawierających metale szlachetne, w tym ekspertyz wyrobów zabezpieczonych podczas czynności kontrolnych, w przypadku gdy wynik badania tych wyrobów nie potwierdzi próby deklarowanej przez podmiot wprowadzający wyrób do obrotu;

6) dokonanie wpisu znaku imiennego do rejestru znaków imiennych;

7) udostępnienie danych z rejestru znaków imiennych;

8) umieszczenie na wyrobach z metali szlachetnych, na wniosek podmiotu zgłaszającego, znaków imiennych oraz oznaczeń liczbowych informujących o próbie;

9) wykonanie, na wniosek podmiotu zgłaszającego, czynności pomocniczych towarzyszących czynnościom badania i oznaczania;

10) wystawienie, na wniosek podmiotu zgłaszającego, zaświadczeń o przeprowadzonych czynnościach;

11) wydanie decyzji o utworzeniu albo o odmowie utworzenia punktu probierczego.

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, stanowią dochód budżetu państwa.

3. Opłatę, o której mowa w ust. 1 pkt 1, pobiera się za każdy rozpoczęty gram badanego wyrobu z metali szlachetnych, niezależnie od zastosowanej metody badania.

4. Opłatę za umieszczenie na wyrobie znaku imiennego, znaku „MET” oraz oznaczeń liczbowych informujących o próbie wyrobu z metalu szlachetnego przy użyciu urządzeń laserowych pobiera się od każdej oznaczonej sztuki.

5. Opłaty za czynności probiercze, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4 i 6—11, są pobierane przy przyjmowaniu wyrobów do badania i oznaczenia cechą probierczą, a także przy przyjmowaniu wniosku zgłoszenia znaku imiennego do rejestru znaków imiennych oraz wniosku o udostępnienie danych z rejestru znaków imiennych lub wniosku dotyczącego utworzenia punktu probierczego.

6. Jeżeli potrzeba zastosowania laserowej metody oznaczenia wyrobu z metalu szlachetnego cechą probierczą wystąpi po zbadaniu wyrobu, opłatę, o której mowa w ust. 1 pkt 3, można pobrać przy wydawaniu wyrobu.

7. Opłaty za czynności probiercze, o których mowa w ust. 1 pkt 5, są obliczane na podstawie stawki godzinowej, po zakończeniu czynności badawczych.

8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii Prezesa Głównego Urzędu Miar, określa, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat i tryb ich pobierania, uwzględniając w szczególności rodzaje wyrobów oraz rodzaje metali szlachetnych, z których je wykonano, a także koszty wykonywanych czynności.

Rozdział 6

Nadzór nad wykonywaniem przepisów ustawy

art. 37
1. Organy administracji probierczej sprawują nadzór nad wykonywaniem przepisów ustawy przez:

1) wycofanie z obrotu, w drodze decyzji administracyjnej, wyrobów z metali szlachetnych nieoznaczonych cechami probierczymi albo nieposiadających świadectwa badania, z jednoczesnym poleceniem dostarczenia tych wyrobów do właściwego okręgowego urzędu probierczego w celu zbadania i oznaczenia cechami probierczymi albo wydania świadectw badania;

2) zabezpieczenie w formie postanowienia:

a) wyrobów z metali szlachetnych, w przypadkach gdy autentyczność cech probierczych albo świadectw badania budzi wątpliwości, z jednoczesnym poleceniem dostarczenia ich do właściwego okręgowego urzędu probierczego w celu wykonania ekspertyzy,

b) wyrobów z metali szlachetnych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, w celu wykonania ekspertyzy,

c) innych dowodów naruszenia przepisów ustawy;

3) wydawanie zaleceń pokontrolnych i sprawdzanie stanu ich realizacji;

4) kierowanie do właściwego organu zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa fałszowania cech probierczych albo świadectw badania.

2. Do badań wykonywanych w ramach ekspertyz, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a i b, stosuje się przepis art. 9 ust. 2.
art. 38
1. Kontrolę działalności gospodarczej przedsiębiorcy przeprowadza zespół składający się co najmniej z 2 pracowników administracji probierczej, zwany dalej „zespołem kontrolującym”.

2. Skład zespołu kontrolującego wyznacza organ administracji probierczej, wskazując jednocześnie jego przewodniczącego.

art. 39
1. Organy administracji probierczej mogą upoważnić przewodniczącego zespołu kontrolującego do wydania, w ich imieniu, w toku kontroli decyzji i postanowień, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 i 2.

2. Decyzja, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu.


następne przepisy