poprzednie przepisy

art. 31
1. Prezes powołuje i odwołuje dyrektorów oraz wykonuje w stosunku do nich inne czynności z zakresu prawa pracy.

2. Prezes sprawuje nadzór w zakresie prawidłowości wykonywania przez dyrektorów należących do nich zadań oraz prawidłowości funkcjonowania kierowanych przez nich okręgowych urzędów probierczych.

art. 32
Do zakresu działania Prezesa w sprawach probiernictwa należy:

1) nadzór i koordynowanie działalności okręgowych urzędów probierczych;

2) przedstawianie propozycji dotyczących kierunków zmian legislacyjnych w zakresie probiernictwa;

3) gromadzenie i upowszechnianie informacji popularyzujących i promujących wiedzę z zakresu probiernictwa;

4) publikowanie w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Miar informacji, ogłoszeń i komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Miar;

5) zlecanie dyrektorom wykonywania zadań, w szczególności w zakresie przeprowadzania badań i oznaczania wyrobów z metali szlachetnych.

art. 33
1. Minister właściwy do spraw gospodarki, w drodze rozporządzenia, tworzy i znosi okręgowe urzędy probiercze, a także określa ich obszar działania i siedziby, uwzględniając w szczególności zapotrzebowanie na czynności probiercze w poszczególnych regionach oraz tradycję w tym zakresie.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki może, w drodze rozporządzenia, w ramach okręgowych urzędów probierczych tworzyć wydziały zamiejscowe tych urzędów, uwzględniając zapotrzebowanie na czynności probiercze w poszczególnych regionach oraz tradycję w tym zakresie.

art. 34
1. Prezes może tworzyć punkty probiercze u podmiotu wprowadzającego do obrotu wyroby z metali szlachetnych w celu wykonywania przez organy administracji probierczej czynności związanych z badaniem i oznaczaniem wyrobów z metali szlachetnych oraz wyrobów zawierających metale szlachetne.

2. Punkty probiercze są tworzone na czas określony nie krótszy niż 5 lat, w drodze decyzji administracyjnej, wydanej na wniosek podmiotu, o którym mowa w ust. 1, po zasięgnięciu opinii dyrektora.

3. Podmiot wnioskujący o utworzenie punktu probierczego jest obowiązany zapewnić warunki techniczno-organizacyjne do przeprowadzania badań i oznaczania wyrobów z metali szlachetnych i wyrobów zawierających metale szlachetne, w szczególności zapewnić i utrzymywać odpowiednio zabezpieczone miejsce wykonywania tych czynności, właściwe wyposażenie techniczne punktu probierczego, udział personelu pomocniczego oraz odpowiednie warunki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

4. Wniosek o utworzenie punktu probierczego zawiera:

1) oznaczenie podmiotu składającego wniosek;

2) wskazanie adresu do doręczeń lub adresu, pod którym jest wykonywana działalność gospodarcza;

3) wykaz wyposażenia technicznego punktu probierczego;

4) zaświadczenie o wpisie podmiotu do ewidencji działalności gospodarczej albo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego;

5) informacje dotyczące planowanej działalności punktu probierczego, zawierające:

a) adres punktu probierczego,

b) opis miejsca, w którym będą wykonywane czynności związane z badaniem i oznaczaniem wyrobów z metali szlachetnych oraz wyrobów zawierających metale szlachetne, z uwzględnieniem jego zabezpieczenia,

c) dane dotyczące personelu pomocniczego.

5. Prezes tworzy punkt probierczy po sprawdzeniu, czy podmiot spełnia wymagania konieczne do utworzenia tego punktu. Sprawdzenia dokonuje, z upoważnienia Prezesa, dyrektor.

6. Nadzór nad działalnością punktu probierczego sprawuje dyrektor.

7. Prezes, w drodze decyzji administracyjnej, odmawia utworzenia punktu probierczego, jeżeli:

1) wniosek o utworzenie punktu probierczego nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 4;

2) podmiot nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 3.

8. Prezes znosi, w drodze decyzji administracyjnej, punkt probierczy:

1) na wniosek podmiotu, który wystąpił z wnioskiem o jego utworzenie;

2) gdy przestanie on spełniać wymagania konieczne do jego utworzenia.

9. Minister właściwy do spraw gospodarki określa, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o utworzenie punktu probierczego oraz zakres wyposażenia technicznego punktu probierczego, uwzględniając specyfikę i zakres czynności wykonywanych podczas badania i oznaczania wyrobów z metali szlachetnych.
art. 35
1. Organizację okręgowych urzędów probierczych określają statuty oraz regulaminy nadane, w drodze zarządzenia, przez Prezesa.

2. Do zakresu działania dyrektora należy:

1) zarządzanie działalnością okręgowego urzędu probierczego;

2) zapewnienie organizacyjnych i technicznych warunków funkcjonowania okręgowego urzędu probierczego oraz jego wydziałów zamiejscowych, o ile zostały utworzone;

3) nadzór i koordynacja działalności wydziałów zamiejscowych, o ile zostały utworzone;

4) współpraca z organami administracji rządowej oraz samorządowej;

5) identyfikacja oznaczeń probierczych oraz wydawanie opinii o autentyczności krajowych cech probierczych w ramach wykonywanych ekspertyz;

6) współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami prowadzącymi działalność w zakresie probiernictwa;

7) wykonywanie zadań związanych z rejestracją znaków imiennych, nadzorem nad wykonywaniem przepisów ustawy oraz nadzorem nad punktami probierczymi, przewidzianych w niniejszej ustawie;

8) wykonywanie innych zadań przewidzianych w odrębnych ustawach lub powierzonych przez Prezesa.

3. Prezes, za zgodą ministra właściwego do spraw gospodarki, może, w drodze zarządzenia, przekazać składniki przydzielonego lub nabytego mienia okręgowego urzędu probierczego innemu urzędowi, w przypadku gdy w wyniku przeprowadzonych w ramach nadzoru czynności wyjdą na jaw okoliczności wskazujące, że składniki te są zbędne lub wykorzystywane w sposób niezgodny z przepisami prawa.

4. Dyrektor może udzielać konsultacji i prowadzić szkolenia z zakresu probiernictwa, pobierając za nie wynagrodzenie, którego wysokość jest określana w umowach cywilnoprawnych zawieranych z podmiotami, na rzecz których są wykonywane dane prace. Wynagrodzenie to stanowi dochód budżetu państwa.


następne przepisy