poprzednie przepisy

art. 24
1. Ustala się następujące obowiązujące próby dla:

1) platyny:

a) 0,999,

b) 0,950,

c) 0,850;

2) palladu:

a) 0,999,

b) 0,850,

c) 0,500;

3) złota:

a) 0,999,

b) 0,960,

c) 0,750,

d) 0,585,

e) 0,500,

f) 0,375,

g) 0,333;

4) srebra:

a) 0,999,

b) 0,925,

c) 0,875,

d) 0,830,

e) 0,800.

2. W wyrobach platynowych wykonanych ze stopu, w którym obok platyny występuje iryd, osm, rod lub ruten, jako zawartość platyny przyjmuje się łączną zawartość tych metali.

3. Przy określaniu zawartości metali szlachetnych w wyrobach nie dopuszcza się tolerancji ujemnej.

art. 25
Stopy metali szlachetnych, z których jest wykonany wyrób, powinny być jednorodne, czyli odpowiadać tej samej próbie zarówno na powierzchni, jak i wewnątrz.
art. 26
1. Do łączenia części wyrobów ze złota:

1) o próbie niższej niż 0,750 — stosuje się lutowie ze złota o próbie co najmniej równej próbie wyrobu;

2) o próbie równej 0,750 lub wyższej — stosuje się lutowie ze złota o próbie nie niższej niż 0,750.

2. Do łączenia części z platyny stosuje się lutowie, w którym minimalna łączna zawartość metali szlachetnych wynosi 0,800.

3. Do łączenia części z palladu stosuje się lutowie, w którym minimalna łączna zawartość metali szlachetnych wynosi 0,700.

4. Do łączenia części ze srebra stosuje się lutowie, w którym minimalna łączna zawartość metali szlachetnych wynosi 0,550.

5. Do łączenia produkowanych maszynowo części wyrobów łańcuszkowych ze złota lub srebra może być stosowane lutowie niezawierające metali szlachetnych, pod warunkiem że jego zastosowanie nie obniży próby wyrobu.

6. Lutowie nie może być stosowane do wzmacniania, obciążania, wypełniania lub dekoracji wyrobów.

Rozdział 5

Organy administracji probierczej

art. 27
1. Zadania państwa związane z przeprowadzaniem badań i oznaczaniem wyrobów z metali szlachetnych i wyrobów zawierających metale szlachetne oraz nadzorem nad wykonywaniem przepisów ustawy sprawują organy administracji probierczej.

2. Organy administracji probierczej w celu wykonywania zadań związanych z przeprowadzaniem badań i oznaczaniem wyrobów z metali szlachetnych i wyrobów zawierających metale szlachetne oraz zadań związanych z prowadzeniem rejestru znaków imiennych mogą zawierać z partnerami prywatnymi umowy, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 oraz z 2010 r. Nr 106, poz. 675).

3. Umowa, o której mowa w ust. 2, określa szczegółowe warunki oraz zakres współpracy organu administracji probierczej i partnera prywatnego, w szczególności:

1) łączną wartość środków przewidzianych na realizację przedsięwzięcia będącego przedmiotem umowy;

2) normy jakościowe, wymagania i standardy stosowane przy realizacji przedsięwzięcia;

3) zasady i zakres ubezpieczeń realizowanego przedsięwzięcia, a także dodatkowe gwarancje i umowy oraz zobowiązania stron w tym przedmiocie.
art. 7 UPartnPublPrywat


następne przepisy