poprzednie przepisy

art. 21
1. Rejestr znaków imiennych jest jawny.

2. Dyrektor, na pisemny wniosek zainteresowanych podmiotów, udostępnia w formie pisemnej informacje z rejestru znaków imiennych, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1–4 oraz ust. 2.

3. Wniosek o udostępnienie informacji z rejestru znaków imiennych zawiera oznaczenie wnioskodawcy oraz wskazanie informacji, które mają być udostępnione.

art. 22
Minister właściwy do spraw gospodarki określa, w drodze rozporządzenia, wzór formularza wniosku zgłoszenia znaku imiennego do rejestru znaków imiennych, mając na względzie zakres danych wymienionych w art. 19 ust. 4.

Rozdział 4

Próby dla wyrobów z metali szlachetnych

art. 23
Zawartość metalu szlachetnego w wyrobie określa się próbą. Wyrób odpowiada danej próbie, jeżeli zawartość metalu szlachetnego nie jest mniejsza od przewidzianej dla danej próby.
art. 24
1. Ustala się następujące obowiązujące próby dla:

1) platyny:

a) 0,999,

b) 0,950,

c) 0,850;

2) palladu:

a) 0,999,

b) 0,850,

c) 0,500;

3) złota:

a) 0,999,

b) 0,960,

c) 0,750,

d) 0,585,

e) 0,500,

f) 0,375,

g) 0,333;

4) srebra:

a) 0,999,

b) 0,925,

c) 0,875,

d) 0,830,

e) 0,800.

2. W wyrobach platynowych wykonanych ze stopu, w którym obok platyny występuje iryd, osm, rod lub ruten, jako zawartość platyny przyjmuje się łączną zawartość tych metali.

3. Przy określaniu zawartości metali szlachetnych w wyrobach nie dopuszcza się tolerancji ujemnej.


następne przepisy