poprzednie przepisy

art. 2
W ustawie z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. Nr 148, poz. 990) wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się art. 9;

2) art. 12 otrzymuje brzmienie:

"Art. 12. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 34 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 10 ust. 2 tej ustawy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy.".
ZmUOrganRynkuMlekPrzetwMlecz2010a

art. 3
1.Do spraw wszczętych przed dniem 1 kwietnia 2012 r., dotyczących opłat, dopłat i zaliczek, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 1, niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.

2.Sprawy dotyczące zaliczek, o których mowa w art. 33 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, wszczęte od dnia 1 kwietnia 2012 r. do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy umarza się.

3.Zaliczki, o których mowa w art. 33 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, pobrane przez podmiot skupujący od dnia 1 kwietnia 2012 r., zwraca się dostawcom hurtowym.

4.W przypadku, o którym mowa w ust. 3, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę dostawcy hurtowego zobowiązuje, w drodze decyzji, podmioty skupujące do określenia wysokości pobranych od poszczególnych dostawców hurtowych zaliczek oraz do ich zwrotu.

5.Kwotę z tytułu zwrotu zaliczek podmiot skupujący zwraca dostawcy hurtowemu w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja, o której mowa w ust. 4, stała się ostateczna.

6.Do należności, o których mowa w ust. 5, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
art. 4
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

koniec tekstu