początek tekstuart. 1
W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 65 i Nr 97, poz. 799, z 2010 r. Nr 148, poz. 990 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4:

a) w ust. 3 uchyla się pkt 7,

b) w ust. 5 uchyla się pkt 4,

c) uchyla się ust. 5a;

2) w art. 10 w ust. 1:

a) w pkt 2 w lit. c uchyla się tiret czwarte,

b) uchyla się pkt 2a,

c) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) przekazywania do dyrektora oddziału terenowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę dostawcy hurtowego, w terminie do 25. dnia każdego miesiąca, za poprzedni miesiąc:

a) informacji, o których mowa w pkt 2 lit. c tiret pierwsze-tiret trzecie,

b) zbiorczych zestawień, które zawierają dane o łącznej ilości mleka przeliczonego na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu, dostarczonego przez poszczególnych dostawców hurtowych od początku danego roku kwotowego w ilości przekraczającej kwoty indywidualne przysługujące na dany dzień roku;",

d) w pkt 4 w lit. g średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. h w brzmieniu:

"h) ilości mleka przeliczonego na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu dostarczonego podmiotowi skupującemu przez dostawcę hurtowego od początku danego roku kwotowego w ilości przekraczającej kwotę indywidualną przysługującą na dany dzień roku;",

e) w pkt 5 w lit. c przecinek zastępuje się średnikiem i uchyla się lit. d,

f) w pkt 6 w lit. c przecinek zastępuje się kropką i uchyla się lit. d;

3) w art. 22 uchyla się ust. 9;

4) w art. 33 uchyla się ust. 2-7;

5) uchyla się art. 34;

6) art. 36 otrzymuje brzmienie:

"Art. 36. 1. W odniesieniu do dostawców hurtowych, właściwi miejscowo dyrektorzy oddziałów terenowych Agencji do dnia 15 września, na podstawie informacji, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 5:

1) dokonują rozliczenia wykorzystania kwot indywidualnych przysługujących na dany dzień roku, według stanu na ostatni dzień roku kwotowego;

2) ustalają, w drodze decyzji, po uwzględnieniu krajowego współczynnika realokacji, o którym mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1, wysokość należnych opłat;

3) przesyłają do podmiotów skupujących, także w wersji elektronicznej, zbiorcze informacje o wysokości należnych opłat.

2. Dostawca hurtowy, w terminie określonym w art. 15 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1 załącznika, jest obowiązany do wniesienia podmiotowi skupującemu opłaty ustalonej w decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 2.

3. Opłatę, o której mowa w ust. 2, podmiot skupujący jest obowiązany przekazać na rachunek bankowy oddziału terenowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę dostawcy hurtowego w terminie określonym w art. 15 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1 załącznika.

4. Jeżeli dostawca hurtowy nie przekazał podmiotowi skupującemu w całości opłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 2, podmiot skupujący może rozłożyć opłatę na raty.

5. Decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, podlega natychmiastowemu wykonaniu.

6. Upoważnionym do żądania wykonania, w drodze egzekucji administracyjnej, obowiązku wynikającego z decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest podmiot skupujący wskazany w tej decyzji.";

7) art. 38 otrzymuje brzmienie:

"Art. 38. Od decyzji, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 2 i art. 37 ust. 1, przysługuje odwołanie do Prezesa Agencji.";

8) w art. 40 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do opłat stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), z wyłączeniem przepisów dotyczących umarzania należności, odraczania płatności oraz rozkładania płatności na raty, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 2 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1 załącznika.";

9) art. 41 otrzymuje brzmienie:

"Art. 41. Wpływy z tytułu opłat, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 2 i art. 37 ust. 1, Agencja przekazuje niezwłocznie na rachunek dochodów budżetu państwa.".
UOrganRynkuMlekPrzetwMlecz

art. 2
W ustawie z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. Nr 148, poz. 990) wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się art. 9;

2) art. 12 otrzymuje brzmienie:

"Art. 12. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 34 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 10 ust. 2 tej ustawy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy.".
ZmUOrganRynkuMlekPrzetwMlecz2010a

art. 3
1.Do spraw wszczętych przed dniem 1 kwietnia 2012 r., dotyczących opłat, dopłat i zaliczek, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 1, niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.

2.Sprawy dotyczące zaliczek, o których mowa w art. 33 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, wszczęte od dnia 1 kwietnia 2012 r. do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy umarza się.

3.Zaliczki, o których mowa w art. 33 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, pobrane przez podmiot skupujący od dnia 1 kwietnia 2012 r., zwraca się dostawcom hurtowym.

4.W przypadku, o którym mowa w ust. 3, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę dostawcy hurtowego zobowiązuje, w drodze decyzji, podmioty skupujące do określenia wysokości pobranych od poszczególnych dostawców hurtowych zaliczek oraz do ich zwrotu.

5.Kwotę z tytułu zwrotu zaliczek podmiot skupujący zwraca dostawcy hurtowemu w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja, o której mowa w ust. 4, stała się ostateczna.

6.Do należności, o których mowa w ust. 5, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
art. 4
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

koniec tekstu