poprzednie przepisy

art. 3
W ustawie z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 197, poz. 1661, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) będącej przedsiębiorcą, który bezpośrednio współdziała z podmiotem zbiorowym w realizacji celu prawnie dopuszczalnego;";

2) art. 5 otrzymuje brzmienie:

"Art. 5. Podmiot zbiorowy podlega odpowiedzialności, jeżeli do popełnienia czynu zabronionego doszło w następstwie:

1) co najmniej braku należytej staranności w wyborze osoby fizycznej, o której mowa w art. 3 pkt 2 lub 3, lub co najmniej braku należytego nadzoru nad tą osobą - ze strony organu lub przedstawiciela podmiotu zbiorowego;

2) organizacji działalności podmiotu zbiorowego, która nie zapewniała uniknięcia popełnienia czynu zabronionego przez osobę, o której mowa w art. 3 pkt 1 lub 3a, podczas gdy mogło je zapewnić zachowanie należytej staranności, wymaganej w danych okolicznościach, przez organ lub przedstawiciela podmiotu zbiorowego.";

3) w art. 16 w ust. 1:

a) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) przeciwko ludzkości określone w art. 119 Kodeksu karnego oraz przeciwko wolności i porządkowi publicznemu, określone w art. 189a i w art. 252, art. 255, art. 256-258, art. 263 oraz w art. 264 Kodeksu karnego;",

b) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

"12) o charakterze terrorystycznym oraz określone w art. 165a i art. 255a Kodeksu karnego;".
art. 4
W przypadku wystąpienia do Republiki Włoskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania, o wykonanie orzeczenia o karach o charakterze pieniężnym lub o wykonanie orzeczenia przepadku:

1) przepisu art. 607r § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.), dodanego przez art. 2 pkt 2 niniejszej ustawy, nie stosuje się,

2) przepisy art. 607u, art. 611fg pkt 10 i art. 611fw § 3 pkt 8 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego stosuje się w dotychczasowym brzmieniu

- do dnia 31 grudnia 2013 r.

art. 607r § 3 KPK

art. 607u KPK

art. 611fg KPK

art. 611fw KPK

art. 611fw KPK

art. 5
Ustawa wchodzi w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia.

koniec tekstu