poprzednie przepisy

artykuł 5
Artykuł 5- Międzyrządowy Komitet do spraw Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego

1.Ustanawia się niniejszym, w ramach UNESCO, Międzyrządowy Komitet do spraw Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, zwany dalej "Komitetem". W skład Komitetu wejdą przedstawiciele 18 Państw - Stron, wybranych przez Państwa - Strony podczas Zgromadzenia Ogólnego, które zbierze się po wejściu Konwencji w życie, zgodnie z Artykułem 34.

2.Liczba Państw - Członków Komitetu zostanie zwiększona do 24, gdy liczba Państw - Stron Konwencji wzrośnie do 50.
artykuł 6
Artykuł 6- Wybór Państw - Członków Komitetu i ich kadencja

1.Wybór Państw - Członków Komitetu podlega zasadom równej reprezentacji geograficznej oraz rotacji.

2.Państwa - Członkowie Komitetu wybierane są na okres czterech lat przez Zgromadzenie Ogólne Państw - Stron Konwencji.

3.Kadencja połowy Państw - Członków Komitetu wybranych podczas pierwszych wyborów jest ograniczona do dwóch lat. Państwa te zostaną wyłonione w drodze losowania podczas pierwszych wyborów.

4.Co dwa lata Zgromadzenie Ogólne wymienia połowę Państw - Członków Komitetu.

5.Zgromadzenie Ogólne wybiera ponadto tyle nowych Państw - Członków Komitetu, ile potrzeba do wypełnienia wolnych miejsc.

6.Państwo - Członek Komitetu nie może być wybierane na dwie następujące po sobie kadencje.

7.Państwa - Członkowie Komitetu wybierają jako swoich przedstawicieli osoby dysponujące kwalifikacjami w zakresie różnych aspektów niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
artykuł 7
Artykuł 7- Funkcje Komitetu

Bez uszczerbku dla innych kompetencji przyznanych mu na mocy niniejszej Konwencji, Komitet sprawuje następujące funkcje:

a) promowanie celów Konwencji oraz wspieranie i monitorowanie ich realizacji,

b) udzielanie wskazówek w zakresie najlepszych praktyk oraz zaleceń dotyczących środków mających na celu ochronę niematerialnego dziedzictwa kulturowego,

c) sporządzanie i przedstawianie Zgromadzeniu Ogólnemu do zatwierdzenia projektu planu wykorzystania środków z Funduszu, zgodnie z Artykułem 25,

d) poszukiwanie sposobów zwiększenia posiadanych środków oraz podejmowanie niezbędnych działań w tym celu, zgodnie z Artykułem 25,

e) sporządzanie i przedkładanie Zgromadzeniu Ogólnemu do zatwierdzenia wytycznych operacyjnych dotyczących wdrażania niniejszej Konwencji,

f) analiza, zgodnie z Artykułem 29, sprawozdań przedstawianych przez Państwa - Strony i ich podsumowywanie dla Zgromadzenia Ogólnego,

g) analiza wniosków składanych przez Państwa - Strony i ich rozpatrywanie zgodnie z kryteriami obiektywnego wyboru, które zostaną ustalone przez Komitet i przyjęte przez Zgromadzenie Ogólne, w zakresie:

i) wpisywania na Listy oraz uwzględniania w projektach, o których mowa w Artykułach 16, 17 i 18;

ii) udzielania pomocy międzynarodowej zgodnie z Artykułem 22.
artykuł 8
Artykuł 8- Zasady pracy Komitetu

1.Komitet ponosi odpowiedzialność przed Zgromadzeniem Ogólnym, któremu składa sprawozdanie ze wszystkich swoich działań oraz decyzji.

2.Komitet uchwala własny Regulamin, większością dwóch trzecich głosów wszystkich jego Członków.

3.Komitet może powoływać, na określony czas, wszelkie doraźne ciała doradcze, jakie uzna za konieczne do realizacji swoich zadań.

4.W celu konsultacji konkretnych spraw Komitet może zapraszać na swoje posiedzenia wszelkie podmioty prywatne i publiczne, w tym także osoby prywatne, o uznanych kompetencjach w różnych obszarach niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
artykuł 9
Artykuł 9- Akredytacja organizacji doradczych

1.Komitet proponuje Zgromadzeniu Ogólnemu udzielenie akredytacji organizacjom pozarządowym o uznanych kompetencjach w zakresie niematerialnego dziedzictwa kulturowego, aby sprawowały funkcje doradcze dla Komitetu.

2.Komitet proponuje również Zgromadzeniu Ogólnemu uchwalenie kryteriów i trybu udzielania akredytacji.

następne przepisy