poprzednie przepisy

artykuł 3
Artykuł 3- Powiązanie z innymi aktami międzynarodowymi

Nic w niniejszej Konwencji nie może być interpretowane jako:

a) zmieniające status lub ograniczające przewidziany w Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego z 1972 roku poziom ochrony dóbr stanowiących Światowe Dziedzictwo, z którymi dany element dziedzictwa niematerialnego jest bezpośrednio związany; lub

b) mające wpływ na prawa i obowiązki Państw - Stron wynikające z porozumień międzynarodowych, których Państwa te są Stronami i które dotyczą praw własności intelektualnej lub wykorzystywania zasobów biologicznych i ekologicznych.

II.Organy Konwencji


artykuł 4
Artykuł 4- Zgromadzenie Ogólne Państw - Stron

1.Ustanawia się niniejszym Zgromadzenie Ogólne Państw - Stron, zwane dalej Zgromadzeniem Ogólnym. Zgromadzenie Ogólne jest najwyższym organem niniejszej Konwencji.

2.Zgromadzenie Ogólne odbywa sesje zwyczajne co dwa lata. Może odbywać sesje nadzwyczajne, jeżeli tak zdecyduje albo na wniosek Międzyrządowego Komitetu do spraw Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego lub co najmniej jednej trzeciej Państw - Stron.

3.Zgromadzenie Ogólne uchwala własny Regulamin.
artykuł 5
Artykuł 5- Międzyrządowy Komitet do spraw Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego

1.Ustanawia się niniejszym, w ramach UNESCO, Międzyrządowy Komitet do spraw Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, zwany dalej "Komitetem". W skład Komitetu wejdą przedstawiciele 18 Państw - Stron, wybranych przez Państwa - Strony podczas Zgromadzenia Ogólnego, które zbierze się po wejściu Konwencji w życie, zgodnie z Artykułem 34.

2.Liczba Państw - Członków Komitetu zostanie zwiększona do 24, gdy liczba Państw - Stron Konwencji wzrośnie do 50.
artykuł 6
Artykuł 6- Wybór Państw - Członków Komitetu i ich kadencja

1.Wybór Państw - Członków Komitetu podlega zasadom równej reprezentacji geograficznej oraz rotacji.

2.Państwa - Członkowie Komitetu wybierane są na okres czterech lat przez Zgromadzenie Ogólne Państw - Stron Konwencji.

3.Kadencja połowy Państw - Członków Komitetu wybranych podczas pierwszych wyborów jest ograniczona do dwóch lat. Państwa te zostaną wyłonione w drodze losowania podczas pierwszych wyborów.

4.Co dwa lata Zgromadzenie Ogólne wymienia połowę Państw - Członków Komitetu.

5.Zgromadzenie Ogólne wybiera ponadto tyle nowych Państw - Członków Komitetu, ile potrzeba do wypełnienia wolnych miejsc.

6.Państwo - Członek Komitetu nie może być wybierane na dwie następujące po sobie kadencje.

7.Państwa - Członkowie Komitetu wybierają jako swoich przedstawicieli osoby dysponujące kwalifikacjami w zakresie różnych aspektów niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

następne przepisy