poprzednie przepisy

artykuł 30
Artykuł 30- Sprawozdania Komitetu

1.Na podstawie swoich działań oraz sprawozdań przedkładanych przez Państwa-Strony, o których mowa w Artykule 29, Komitet składa sprawozdanie na każdej sesji Zgromadzenia Ogólnego.

2.Sprawozdanie podawane jest do wiadomości Konferencji Generalnej UNESCO.

VIII.Postanowienia przejściowe


artykuł 31
Artykuł 31- Stosunek do Proklamacji Arcydzieł Ustnego i Niematerialnego Dziedzictwa Ludzkości

1.Komitet wpisze na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości elementy proklamowane jako Arcydzieła Ustnego i Niematerialnego Dziedzictwa Ludzkości przed wejściem w życie niniejszej Konwencji.

2.Wpis tych elementów na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości w żaden sposób nie przesądza tego, jakie będą kryteria wpisu na Listę w przyszłości, ustalone zgodnie z Artykułem 16 ustęp 2.

3.Nie przewiduje się kolejnych Proklamacji po wejściu w życie niniejszej Konwencji.

IX.Postanowienia końcowe


artykuł 32
Artykuł 32- Ratyfikacja, przyjęcie lub zatwierdzenie

1.Niniejsza Konwencja podlega ratyfikacji, przyjęciu lub zatwierdzeniu przez Państwa Członkowskie UNESCO, zgodnie z ich procedurami konstytucyjnymi.

2.Dokumenty ratyfikacyjne, przyjęcia lub zatwierdzenia zostaną złożone u Dyrektora Generalnego UNESCO.

następne przepisy