poprzednie przepisy

artykuł 22
Artykuł 22- Warunki udzielania pomocy międzynarodowej

1.Komitet ustanawia procedury rozpatrywania wniosków o pomoc międzynarodową i określa informacje, jakie powinny być zawarte w tych wnioskach, takie jak wnioskowane środki, niezbędne interwencje oraz szacunkowe koszty.

2.W przypadkach wymagających natychmiastowego działania Komitet rozpatruje wnioski o pomoc priorytetowo.

3.W celu podjęcia decyzji Komitet przeprowadza takie badania i konsultacje, jakie uzna za konieczne.
artykuł 23
Artykuł 23- Wnioski o pomoc międzynarodową

1.Każde Państwo-Strona może złożyć wniosek do Komitetu o pomoc międzynarodową na cele ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego znajdującego się na jego terytorium.

2.Wniosek taki może być również złożony wspólnie przez dwa lub więcej Państw-Stron.

3.Wniosek powinien zawierać informacje, o których mowa w Artykule 22 ustęp 1, oraz niezbędną dokumentację.
artykuł 24
Artykuł 24- Rola Państw-Stron korzystających z pomocy

1.Zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji, udzielana pomoc międzynarodowa regulowana będzie w porozumieniu zawartym pomiędzy Państwem-Stroną korzystającym z pomocy a Komitetem.

2.Jest zasadą ogólną, że Państwo-Strona korzystające z pomocy uczestniczy, w miarę swoich możliwości, w kosztach środków podejmowanych w celu ochrony, na które przyznano pomoc międzynarodową.

3.Państwo - Strona korzystające z pomocy składa Komitetowi sprawozdanie z wykorzystania pomocy przyznanej na cele ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

VI.Fundusz Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego


artykuł 25
Artykuł 25- Charakter i środki Funduszu

1.Tworzy się niniejszym "Fundusz ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego", zwany dalej "Funduszem".

2.Fundusz jest tworzony ze środków powierzonych, zgodnie z Regulaminem Finansowym UNESCO.

3.Środki Funduszu powstają ze:

a) składek Państw-Stron,

b) środków finansowych przyznanych na ten cel przez Konferencję Generalną UNESCO;

c) wpłat, darowizn i zapisów dokonywanych przez:

i) inne Państwa,

ii) organizacje i programy systemu Narodów Zjednoczonych, w szczególności Programu Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju, jak również inne organizacje międzynarodowe,

iii) podmioty publiczne lub prywatne, a także osoby fizyczne,

d) wszelkich odsetek należnych od środków Funduszu,

e) środków uzyskanych ze zbiórek oraz wpływów z imprez organizowanych na rzecz Funduszu,

f) wszelkich innych środków przewidzianych w regulaminie Funduszu, uchwalonych przez Komitet.

4.Komitet podejmuje decyzję o sposobie wykorzystania środków Funduszu w oparciu o wytyczne przyjęte przez Zgromadzenie Ogólne.

5.Komitet może przyjmować wpłaty i inne formy pomocy na cele ogólne i specjalne, związane z realizacją konkretnych projektów pod warunkiem, że uprzednio podjął on decyzję o realizacji tych projektów.

6.Wpłaty na rzecz Funduszu nie mogą wiązać się z żadnymi warunkami natury politycznej, ekonomicznej bądź innej, które byłyby niezgodne z celami niniejszej Konwencji.

następne przepisy