poprzednie przepisy

artykuł 21
Artykuł 21- Formy pomocy międzynarodowej

Pomoc udzielana przez Komitet Państwu - Stronie podlega wytycznym operacyjnym przewidzianym w Artykule 7 i może przybierać następujące formy:

a) prowadzenie badań dotyczących różnych aspektów ochrony,

b) zapewnienie ekspertów i praktyków,

c) szkolenie całego niezbędnego personelu,

d) opracowywanie norm i innych środków,

e) tworzenie i wykorzystywanie infrastruktury,

f) dostarczanie sprzętu i wiedzy specjalistycznej,

g) inne formy pomocy finansowej i technicznej, w tym, tam gdzie jest to właściwe, niskooprocentowane pożyczki i darowizny.
artykuł 22
Artykuł 22- Warunki udzielania pomocy międzynarodowej

1.Komitet ustanawia procedury rozpatrywania wniosków o pomoc międzynarodową i określa informacje, jakie powinny być zawarte w tych wnioskach, takie jak wnioskowane środki, niezbędne interwencje oraz szacunkowe koszty.

2.W przypadkach wymagających natychmiastowego działania Komitet rozpatruje wnioski o pomoc priorytetowo.

3.W celu podjęcia decyzji Komitet przeprowadza takie badania i konsultacje, jakie uzna za konieczne.
artykuł 23
Artykuł 23- Wnioski o pomoc międzynarodową

1.Każde Państwo-Strona może złożyć wniosek do Komitetu o pomoc międzynarodową na cele ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego znajdującego się na jego terytorium.

2.Wniosek taki może być również złożony wspólnie przez dwa lub więcej Państw-Stron.

3.Wniosek powinien zawierać informacje, o których mowa w Artykule 22 ustęp 1, oraz niezbędną dokumentację.
artykuł 24
Artykuł 24- Rola Państw-Stron korzystających z pomocy

1.Zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji, udzielana pomoc międzynarodowa regulowana będzie w porozumieniu zawartym pomiędzy Państwem-Stroną korzystającym z pomocy a Komitetem.

2.Jest zasadą ogólną, że Państwo-Strona korzystające z pomocy uczestniczy, w miarę swoich możliwości, w kosztach środków podejmowanych w celu ochrony, na które przyznano pomoc międzynarodową.

3.Państwo - Strona korzystające z pomocy składa Komitetowi sprawozdanie z wykorzystania pomocy przyznanej na cele ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

VI.Fundusz Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowegonastępne przepisy