poprzednie przepisy

artykuł 18
Artykuł 18- Programy, projekty i działania mające na celu ochronę niematerialnego dziedzictwa kulturowego

1.Na podstawie propozycji składanych przez Państwa - Strony oraz zgodnie z kryteriami, które ustali Komitet a zatwierdzi Zgromadzenie Ogólne, Komitet okresowo wybiera i promuje narodowe, subregionalne i regionalne programy, projekty i działania mające na celu ochronę dziedzictwa, które w jego opinii najlepiej odzwierciedlają zasady i cele niniejszej Konwencji, uwzględniając przy tym specjalne potrzeby krajów rozwijających się.

2.W tym celu Komitet przyjmuje, rozpatruje i zatwierdza wnioski Państw - Stron o udzielenie międzynarodowej pomocy w przygotowywaniu takich propozycji.

3.Komitet wspiera realizację takich projektów, programów i działań poprzez rozpowszechnianie najlepszych praktyk, wykorzystując sposoby, które określi.

V.Międzynarodowa współpraca i pomoc


artykuł 19
Artykuł 19- Współpraca

1.Dla celów niniejszej Konwencji, współpraca międzynarodowa obejmuje między innymi wymianę informacji i doświadczeń, wspólne inicjatywy oraz utworzenie mechanizmu wsparcia dla Państw - Stron w ich działaniach mających na celu ochronę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

2.Bez uszczerbku dla postanowień przepisów ich prawa krajowego oraz prawa zwyczajowego i zwyczajów, Państwa - Strony uznają, że ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego leży w interesie ogólnym ludzkości i zobowiązują się podjąć w tym celu współpracę na poziomie bilateralnym, subregionalnym, regionalnym oraz międzynarodowym.
artykuł 20
Artykuł 20- Cele pomocy międzynarodowej

Pomoc międzynarodowa może zostać udzielona na następujące cele:

a) ochrona dziedzictwa wpisanego na Listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego wymagającego pilnej ochrony,

b) przygotowywanie rejestrów w rozumieniu Artykułów 11 i 12,

c) wspieranie programów, projektów oraz działań realizowanych na poziomie krajowym, subregionalnym i regionalnym, mających na celu ochronę niematerialnego dziedzictwa kulturowego,

d) inne cele, które Komitet uzna za konieczne.
artykuł 21
Artykuł 21- Formy pomocy międzynarodowej

Pomoc udzielana przez Komitet Państwu - Stronie podlega wytycznym operacyjnym przewidzianym w Artykule 7 i może przybierać następujące formy:

a) prowadzenie badań dotyczących różnych aspektów ochrony,

b) zapewnienie ekspertów i praktyków,

c) szkolenie całego niezbędnego personelu,

d) opracowywanie norm i innych środków,

e) tworzenie i wykorzystywanie infrastruktury,

f) dostarczanie sprzętu i wiedzy specjalistycznej,

g) inne formy pomocy finansowej i technicznej, w tym, tam gdzie jest to właściwe, niskooprocentowane pożyczki i darowizny.

następne przepisy