poprzednie przepisy

art. 2
Do zadań Ośrodka należy:

1) gromadzenie, opracowywanie oraz udostępnianie organom władzy publicznej informacji o istotnych wydarzeniach i procesach politycznych, społecznych i gospodarczych na obszarze Europy Środkowej, Europy Wschodniej, Rosji, Półwyspu Bałkańskiego oraz Kaukazu Południowego i Azji Centralnej, a w przypadkach uzasadnionych strategicznymi interesami politycznymi lub gospodarczymi Rzeczypospolitej Polskiej również na innych obszarach;

2) przygotowywanie analiz, ekspertyz i studiów prognostycznych dotyczących sytuacji politycznej, społecznej i gospodarczej oraz rozwoju stosunków międzynarodowych na obszarach, o których mowa w pkt 1;

3) współpraca z polskimi i zagranicznymi instytucjami, ośrodkami nauki i osobami fizycznymi oraz promocja polskiej myśli analitycznej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;

4) inspirowanie, organizowanie i prowadzenie badań w zakresie problematyki określonej w pkt 1 oraz przekazywanie ich wyników organom władzy publicznej;

5) gromadzenie specjalistycznego księgozbioru i dokumentacji naukowej oraz organizowanie szkoleń w zakresie problematyki określonej w pkt 1;

6) organizowanie seminariów i konferencji w celu prezentowania wyników badań nad problematyką określoną w pkt 1;

7) upowszechnianie wiedzy o stanie i tendencjach zmian sytuacji politycznej, społecznej i gospodarczej oraz rozwoju stosunków międzynarodowych na obszarach, o których mowa w pkt 1.
art. 3
1. Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Prezes Rady Ministrów.

2. Czynności wynikające z nadzoru nad Ośrodkiem wykonuje, w imieniu Prezesa Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Rozdział 2Organy i organizacja Ośrodka


art. 4
Organami Ośrodka są:

1) Dyrektor Ośrodka;

2) Rada Ośrodka.
art. 5
1. Dyrektor Ośrodka kieruje Ośrodkiem i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Dyrektor Ośrodka powołuje nie więcej niż trzech swoich zastępców i wyznacza zakres ich zadań.

3. Dyrektor Ośrodka przedstawia Prezesowi Rady Ministrów, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, sprawozdanie z działalności Ośrodka w roku poprzednim.

następne przepisy