poprzednie przepisy

art. 1
1. Tworzy się państwową jednostkę organizacyjną pod nazwą "Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia".

2. Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, zwany dalej "Ośrodkiem", jest państwową osobą prawną.

3. Siedzibą Ośrodka jest miasto stołeczne Warszawa.

4. Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia, nadaje Ośrodkowi statut, który określa organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów Ośrodka, mając na względzie sprawne wykonywanie zadań przez Ośrodek.
art. 2
Do zadań Ośrodka należy:

1) gromadzenie, opracowywanie oraz udostępnianie organom władzy publicznej informacji o istotnych wydarzeniach i procesach politycznych, społecznych i gospodarczych na obszarze Europy Środkowej, Europy Wschodniej, Rosji, Półwyspu Bałkańskiego oraz Kaukazu Południowego i Azji Centralnej, a w przypadkach uzasadnionych strategicznymi interesami politycznymi lub gospodarczymi Rzeczypospolitej Polskiej również na innych obszarach;

2) przygotowywanie analiz, ekspertyz i studiów prognostycznych dotyczących sytuacji politycznej, społecznej i gospodarczej oraz rozwoju stosunków międzynarodowych na obszarach, o których mowa w pkt 1;

3) współpraca z polskimi i zagranicznymi instytucjami, ośrodkami nauki i osobami fizycznymi oraz promocja polskiej myśli analitycznej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;

4) inspirowanie, organizowanie i prowadzenie badań w zakresie problematyki określonej w pkt 1 oraz przekazywanie ich wyników organom władzy publicznej;

5) gromadzenie specjalistycznego księgozbioru i dokumentacji naukowej oraz organizowanie szkoleń w zakresie problematyki określonej w pkt 1;

6) organizowanie seminariów i konferencji w celu prezentowania wyników badań nad problematyką określoną w pkt 1;

7) upowszechnianie wiedzy o stanie i tendencjach zmian sytuacji politycznej, społecznej i gospodarczej oraz rozwoju stosunków międzynarodowych na obszarach, o których mowa w pkt 1.
art. 3
1. Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Prezes Rady Ministrów.

2. Czynności wynikające z nadzoru nad Ośrodkiem wykonuje, w imieniu Prezesa Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Rozdział 2Organy i organizacja Ośrodka


art. 4
Organami Ośrodka są:

1) Dyrektor Ośrodka;

2) Rada Ośrodka.

następne przepisy