poprzednie przepisy

art. 19
1. Z dniem 1 stycznia 2012 r. właściwy organ reprezentujący Skarb Państwa przekaże Ośrodkowi, w użyczenie na czas nieoznaczony, nieruchomości znajdujące się w dniu 31 grudnia 2011 r. w trwałym zarządzie państwowej jednostki budżetowej "Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia", w celu realizacji zadań Ośrodka.

2. W trakcie trwania użyczenia, o którym mowa w ust. 1, Ośrodek jest zobowiązany do ponoszenia kosztów związanych z korzystaniem z przekazanych mu nieruchomości, w tym uiszczania podatku od nieruchomości oraz kosztów związanych z utrzymywaniem tych nieruchomości w stanie niepogorszonym.
art. 20
Do czasu zakończenia likwidacji państwowej jednostki budżetowej "Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia", Ośrodek działa na podstawie projektu planu finansowego opracowanego przez Dyrektora Ośrodka.
art. 21
1. Do pierwszego składu Rady Ośrodka Prezes Rady Ministrów powołuje połowę składu, o którym mowa w art. 9 ust. 2 pkt 4, na okres 3 lat, połowę zaś na okres 6 lat.

2. Przepis art. 9 ust. 4 nie ma zastosowania przy powoływaniu pierwszego składu Rady Ośrodka.
art. 22
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

koniec tekstu