poprzednie przepisy

art. 17
Z dniem wejścia w życie ustawy:

1) składniki majątkowe i niemajątkowe państwowej jednostki budżetowej "Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia" przejmuje Ośrodek;

2) należności i zobowiązania państwowej jednostki budżetowej "Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia" stają się należnościami i zobowiązaniami Ośrodka.
art. 18
Z dniem wejścia w życie ustawy:

1) dyrektor państwowej jednostki budżetowej "Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia" staje się Dyrektorem Ośrodka;

2) ustaje członkostwo dotychczasowych członków Rady państwowej jednostki budżetowej "Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia";

3) pracownicy państwowej jednostki budżetowej "Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia" stają się pracownikami Ośrodka; przepis art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy stosuje się odpowiednio.
art. 231 KP

art. 19
1. Z dniem 1 stycznia 2012 r. właściwy organ reprezentujący Skarb Państwa przekaże Ośrodkowi, w użyczenie na czas nieoznaczony, nieruchomości znajdujące się w dniu 31 grudnia 2011 r. w trwałym zarządzie państwowej jednostki budżetowej "Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia", w celu realizacji zadań Ośrodka.

2. W trakcie trwania użyczenia, o którym mowa w ust. 1, Ośrodek jest zobowiązany do ponoszenia kosztów związanych z korzystaniem z przekazanych mu nieruchomości, w tym uiszczania podatku od nieruchomości oraz kosztów związanych z utrzymywaniem tych nieruchomości w stanie niepogorszonym.
art. 20
Do czasu zakończenia likwidacji państwowej jednostki budżetowej "Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia", Ośrodek działa na podstawie projektu planu finansowego opracowanego przez Dyrektora Ośrodka.
art. 21
1. Do pierwszego składu Rady Ośrodka Prezes Rady Ministrów powołuje połowę składu, o którym mowa w art. 9 ust. 2 pkt 4, na okres 3 lat, połowę zaś na okres 6 lat.

2. Przepis art. 9 ust. 4 nie ma zastosowania przy powoływaniu pierwszego składu Rady Ośrodka.

następne przepisy