poprzednie przepisy


Rozdział 4Przepisy przejściowe i końcowe


art. 16
1. Z dniem wejścia w życie ustawy likwiduje się państwową jednostkę budżetową "Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia".

2. Czynności związane z likwidacją państwowej jednostki budżetowej "Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia", w szczególności inwentaryzację składników majątkowych i niemajątkowych, zamknięcie rachunków bankowych i ksiąg rachunkowych oraz sporządzenie sprawozdań, wykonuje Dyrektor Ośrodka, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

3. Bilans zamknięcia państwowej jednostki budżetowej "Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia" staje się bilansem otwarcia Ośrodka.
art. 17
Z dniem wejścia w życie ustawy:

1) składniki majątkowe i niemajątkowe państwowej jednostki budżetowej "Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia" przejmuje Ośrodek;

2) należności i zobowiązania państwowej jednostki budżetowej "Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia" stają się należnościami i zobowiązaniami Ośrodka.
art. 18
Z dniem wejścia w życie ustawy:

1) dyrektor państwowej jednostki budżetowej "Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia" staje się Dyrektorem Ośrodka;

2) ustaje członkostwo dotychczasowych członków Rady państwowej jednostki budżetowej "Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia";

3) pracownicy państwowej jednostki budżetowej "Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia" stają się pracownikami Ośrodka; przepis art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy stosuje się odpowiednio.
art. 231 KP

art. 19
1. Z dniem 1 stycznia 2012 r. właściwy organ reprezentujący Skarb Państwa przekaże Ośrodkowi, w użyczenie na czas nieoznaczony, nieruchomości znajdujące się w dniu 31 grudnia 2011 r. w trwałym zarządzie państwowej jednostki budżetowej "Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia", w celu realizacji zadań Ośrodka.

2. W trakcie trwania użyczenia, o którym mowa w ust. 1, Ośrodek jest zobowiązany do ponoszenia kosztów związanych z korzystaniem z przekazanych mu nieruchomości, w tym uiszczania podatku od nieruchomości oraz kosztów związanych z utrzymywaniem tych nieruchomości w stanie niepogorszonym.

następne przepisy