poprzednie przepisy

art. 11
Członkiem Rady Ośrodka może być osoba, która:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw publicznych;

2) wyróżnia się wiedzą i doświadczeniem zawodowym w zakresie zadań Ośrodka określonych w art. 2;

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) cieszy się nieposzlakowaną opinią.
art. 12
1. Powołanie, o którym mowa w art. 5 ust. 2 i art. 6 ust. 2, stanowi nawiązanie stosunku pracy na podstawie powołania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.).

2. Wynagrodzenie Dyrektora Ośrodka ustala Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wynagrodzenie zastępców Dyrektora Ośrodka ustala Dyrektor Ośrodka, po zasięgnięciu opinii Rady Ośrodka.
KP

art. 13
Zamiejscowym członkom Rady Ośrodka przysługuje zwrot kosztów udziału w posiedzeniach Rady, zgodnie z przepisami w sprawie należności przysługujących pracownikom zatrudnionym w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

Rozdział 3Gospodarka finansowa Ośrodka


art. 14
1. Przychodami Ośrodka są coroczne dotacje podmiotowe z budżetu państwa, przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów realizacji zadań Ośrodka określonych w art. 2.

2. Ośrodek może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie realizacji swoich zadań, w szczególności poprzez komercjalizację wyników prowadzonych badań oraz działalność wydawniczą i szkoleniową.

3. Przychodami Ośrodka mogą być środki finansowe pochodzące z innych źródeł niż dotacja podmiotowa z budżetu państwa, w szczególności z:

1) funduszy Unii Europejskiej;

2) międzynarodowych programów badawczych;

3) działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 2;

4) odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Ośrodka, z wyjątkiem odsetek od środków pochodzących z dotacji budżetowych;

5) zapisów, spadków i darowizn.

4. Przychody Ośrodka z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 2, nie mogą przekroczyć 20% sumy przychodów z pozostałych źródeł.

następne przepisy