poprzednie przepisy

art. 10
1. Prezes Rady Ministrów odwołuje członków Rady Ośrodka w przypadku:

1) rezygnacji ze stanowiska;

2) zaprzestania spełniania wymagań, o których mowa w art. 11 pkt 1 i 3.

2. Prezes Rady Ministrów może w każdym czasie odwołać członków Rady Ośrodka, o których mowa w art. 9 ust. 2 pkt 1-3.

3. W przypadku odwołania członka Rady Ośrodka, o którym mowa w art. 9 ust. 2 pkt 4, lub jego śmierci, Prezes Rady Ministrów powołuje nowego członka Rady na okres do końca kadencji.
art. 11
Członkiem Rady Ośrodka może być osoba, która:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw publicznych;

2) wyróżnia się wiedzą i doświadczeniem zawodowym w zakresie zadań Ośrodka określonych w art. 2;

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) cieszy się nieposzlakowaną opinią.
art. 12
1. Powołanie, o którym mowa w art. 5 ust. 2 i art. 6 ust. 2, stanowi nawiązanie stosunku pracy na podstawie powołania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.).

2. Wynagrodzenie Dyrektora Ośrodka ustala Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wynagrodzenie zastępców Dyrektora Ośrodka ustala Dyrektor Ośrodka, po zasięgnięciu opinii Rady Ośrodka.
KP

art. 13
Zamiejscowym członkom Rady Ośrodka przysługuje zwrot kosztów udziału w posiedzeniach Rady, zgodnie z przepisami w sprawie należności przysługujących pracownikom zatrudnionym w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

Rozdział 3Gospodarka finansowa Ośrodkanastępne przepisy