początek tekstuart. 1
Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Drugiej poprawki do Konwencji z Espoo, przyjętej podczas III Spotkania Stron Konwencji, Decyzją III/7, w dniu 4 czerwca 2004 r. w Cavtat.
art. 2
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

koniec tekstu