poprzednie przepisy

art. 2
W ustawie z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 6 w ust. 1 pkt 15 otrzymuje brzmienie:

"15) sędziowie sądów wojskowych - żołnierzy zawodowych pełniących zawodową służbę wojskową na stanowiskach sędziów w sądach wojskowych;";

2) w art. 22 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Biurze Bezpieczeństwa Narodowego lub Agencji Wywiadu,".
USłużbaWojsŻołZawod

art. 3
1. Z dniem wejścia w życie ustawy sędziowie, zajmujący stanowisko sędziego departamentu stają się sędziami wojskowego sądu okręgowego.

2. Minister Sprawiedliwości wyznacza sędziom, o których mowa w ust. 1, stanowiska służbowe w wojskowym sądzie okręgowym.

art. 4
Ustawa wchodzi w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 3 ust. 2, który wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.

koniec tekstu