poprzednie przepisy

art. 3
W ustawie z dnia 27 maja 2011 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 153, poz. 902) w art. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) w art. 30 po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu:

"2b. Wzory sprawozdań, o których mowa w ust. 1 i 2, opracowuje i udostępnia Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.";".
ZmUSysMonitJakośćPaliw2011a

art. 4
1. Do postępowań wszczętych na podstawie art. 24 ust. 5, art. 25 ust. 3 i 5, art. 26 i art. 30 ustawy zmienianej w art. 1 oraz na podstawie art. 33 ust. 1a, art. 41 ust. 2a i art. 43 ustawy zmienianej w art. 2 i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Zachowują ważność decyzje wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1.
art. 24 UZapasyRopyNaft

art. 5
Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

koniec tekstu