poprzednie przepisy

art. 15
Zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie, o którym mowa w art. 69 ust. 4 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, oraz zezwolenia na prowadzenie działalności powierniczej, udzielone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, uprawniają podmioty posiadające takie zezwolenia do prowadzenia rachunków zbiorczych.
art. 16
1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1, nie dłużej jednak niż przez 9 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 5 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 5 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 9 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
art. 17
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

koniec tekstu