poprzednie przepisy

art. 13
W ustawie z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej (Dz. U. Nr 62, poz. 551, Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 149, poz. 1077 oraz z 2011 r. Nr 133, poz. 767) w art. 18 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. W przypadku gdy przedmiotem wykupu są akcje zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, przeniesienie tych akcji następuje na podstawie umowy zawartej między akcjonariuszem żądającym wykupu i nabywcą, z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych nabywcy albo na właściwym rachunku zbiorczym zgodnie z przepisami tej ustawy.".
UEZISpółkEurop

art. 14
W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. Nr 183, poz. 1537, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:

"9a) rachunku zbiorczym - rozumie się przez to rachunek zbiorczy w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;";

2) w art. 39 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczego,".
UNadzórRynekKapitał

art. 15
Zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie, o którym mowa w art. 69 ust. 4 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, oraz zezwolenia na prowadzenie działalności powierniczej, udzielone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, uprawniają podmioty posiadające takie zezwolenia do prowadzenia rachunków zbiorczych.
art. 16
1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1, nie dłużej jednak niż przez 9 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 5 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 5 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 9 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
art. 17
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

koniec tekstu