poprzednie przepisy

art. 2
W ustawie z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, z późn. zm.) w art. 17 uchyla się ust. 2a.
URegionalIzbObrachunk

art. 3
W ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701, z późn. zm.) w art. 63 uchyla się ust. 4.
UNIK

art. 4
W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) opracowywania budżetu państwa, wykonywania - z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji ministra właściwego do spraw finansów publicznych - budżetu państwa, kontroli realizacji budżetu państwa oraz przygotowywania sprawozdań z wykonania budżetu państwa;";

2) w art. 8 w ust. 2 po pkt 10a dodaje się pkt 10b w brzmieniu:

"10b) sprawy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;".
UDziałAdmRząd

art. 5
W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.) w załączniku nr 1 do ustawy ust. 12 otrzymuje brzmienie:

12Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt 4.1.2 załącznika do rozporządzenia10.000


PrLotn

art. 6
W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 168 uchyla się pkt 1;

2) po art. 168 dodaje się art. 168a w brzmieniu:

"Art. 168a. W przypadku ujawnienia naruszenia przepisów ustawy stanowiącego czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych Prezes Urzędu zawiadamia właściwego rzecznika dyscypliny finansów publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.".
PrZamPubl


następne przepisy