poprzednie przepisy

art. 4
1. Rozdziałów 66f i 66g Kodeksu postępowania karnego nie stosuje się do orzeczeń wydanych przed dniem 5 grudnia 2011 r.

2. Przewidzianego w art. 611t § 5 pkt 1 i art. 611tk § 1 pkt 3 lit. a Kodeksu postępowania karnego wyjątku od obowiązku uzyskania zgody skazanego na przekazanie nie stosuje się do orzeczeń wydanych przed dniem 5 grudnia 2016 r. wobec obywatela polskiego.
art. 611t KPK

art. 5
1. W latach 2012-2021 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będący skutkiem finansowym ustawy wynosi 243.740 tys. zł, z tym że w:

1) 2012 r. - 0 zł;

2) 2013 r. - 22.400 tys. zł;

3) 2014 r. - 20.800 tys. zł;

4) 2015 r. - 14.400 tys. zł;

5) 2016 r. - 7.875 tys. zł;

6) 2017 r. - 33.546 tys. zł;

7) 2018 r. - 34.686 tys. zł;

8) 2019 r. - 35.865 tys. zł;

9) 2020 r. - 37.084 tys. zł;

10) 2021 r. - 37.084 tys. zł.

2. Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, jest Minister Sprawiedliwości.
art. 6
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r

koniec tekstu