poprzednie przepisy

art. 11
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 15 ust. 10 ustawy zmienianej w art. 3 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 15 ust. 10 ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
art. 12
1. W celu sfinansowania zadań określonych w art. 68f ustawy zmienianej w art. 1 oraz w art. 17aa-17ac ustawy zmienianej w art. 4 ustala się w 2012 r. maksymalne limity wydatków dla:

1) budżetu państwa w kwocie 20.803.600 zł;

2) budżetów samorządów wojewódzkich w kwocie 349.500 zł;

3) budżetów samorządów powiatowych w kwocie 101.700 zł;

4) budżetów samorządów gminnych w kwocie 48.600 zł.

2. W przypadku gdy środki finansowe nie pokrywałyby skutków sfinansowania uprawnień funkcjonariuszy służb wymienionych w art. 68f ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 do ekwiwalentu za wszystkie godziny wypracowane w ramach przedłużonego czasu służby, dla każdego uprawnionego funkcjonariusza, obniża się wymiar godzin, za które wypłaca się ekwiwalent, proporcjonalnie do wymiaru, w jakim środki umożliwiają sfinansowanie tych uprawnień ogółem.

3. Wskaźnik procentowy wymiaru godzin, o którym mowa w ust. 2, ogłasza się w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w drodze obwieszczenia, na podstawie zbiorczych danych o liczbie godzin przedłużonego czasu służby, przekazanych przez kierowników służb wymienionych w art. 68f ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 niezwłocznie po upływie okresu wskazanego w tym przepisie.

4. Za pozostały, przedłużony czas służby, funkcjonariuszowi udziela się czasu wolnego od służby w tym samym wymiarze, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
art. 13
Przepisy art. 13 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w zakresie dotyczącym meczów piłki nożnej rozgrywanych:

1) w ramach ligi zawodowej - stosuje się od dnia wejścia w życie ustawy;

2) w ramach I ligi piłki nożnej - stosuje się od dnia 1 stycznia 2013 r.;

3) w ramach pozostałych rozgrywek - stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r.
art. 14
Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 1-5, 7-16, 18 i 20-26, które wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia;

2) art. 1 pkt 17, 19, 27 i 28, art. 5 pkt 1, 2, 4 i 5, art. 7 i art. 10, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

koniec tekstu