początek tekstuart. 1
W ustawie z dnia 6 lipca 2007 r. o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych (Dz. U. Nr 147, poz. 1031 oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) art. 7 otrzymuje brzmienie:

"Art. 7. 1. Ekwiwalent wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zwany dalej "ZUS", zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w ust. 5, na wniosek osoby uprawnionej.

2. Wniosek o wypłatę ekwiwalentu zawiera:

1) imię i nazwisko osoby uprawnionej;

2) numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości obcokrajowca;

3) adres zamieszkania osoby uprawnionej;

4) numer świadczenia osoby uprawnionej;

5) nazwę przedsiębiorstwa robót górniczych.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, należy dołączyć dokument potwierdzający uprawnienie do ekwiwalentu i określający jego wysokość oraz oświadczenie osoby uprawnionej o niepobieraniu w latach 2002-2007 lub za ich część, ekwiwalentu lub bezpłatnego węgla w naturze.

4. Wnioski o wypłatę ekwiwalentu zgłasza się do końca I kwartału roku, w którym ekwiwalent ma zostać wypłacony po raz pierwszy.

5. Ekwiwalent jest wypłacany według następującego harmonogramu:

1) za rok 2002 - w 2007 r.;

2) za rok 2003 - w 2008 r.;

3) za lata 2004-2005 - w 2009 r.;

4) za lata 2006-2007 - w 2010 r.;

5) za lata 2008-2009 - w 2011 r.;

6) za lata 2010-2011 - w 2012 r.;

7) za lata 2012-2013 - w 2013 r.;

8) za rok 2014 - w 2014 r.;

9) za rok 2015 - w 2015 r.

6. Ekwiwalent jest wypłacany:

1) za lata 2002-2009 - w terminie 2 miesięcy od dnia zgłoszenia wniosku za dany okres;

2) za lata 2010-2015 - w terminie do końca I kwartału roku, w którym ekwiwalent ma zostać wypłacony;

3) w przypadku składania wniosku o wypłatę ekwiwalentu po raz pierwszy - w terminie 2 miesięcy od dnia zgłoszenia wniosku.

7. W przypadku wypłaty przez ZUS ekwiwalentu na wniosek, o którym mowa w ust. 1-4, ekwiwalent w następnych latach wypłaca się bez konieczności złożenia kolejnych wniosków o jego wypłatę.".
art. 2
1. Do wniosków o wypłatę ekwiwalentu złożonych przed dniem 1 stycznia 2012 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. W przypadku wypłaty przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych ekwiwalentu na wniosek zgłoszony przed dniem 1 stycznia 2012 r., ekwiwalent w latach 2012-2015 wypłaca się bez konieczności złożenia kolejnych wniosków o jego wypłatę.
art. 3
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

koniec tekstu