poprzednie przepisy

art. 2
W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.) w art. 32 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Wynagrodzenie kuratora obowiązanego do rozliczenia podatku od towarów i usług podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług, określoną zgodnie z obowiązującą stawką tego podatku.".
art. 3
W sprawach, w których przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy:

1) wydano postanowienie o ustaleniu ostatecznej wysokości wynagrodzenia, do tego wynagrodzenia stosuje się przepisy dotychczasowe;

2) ogłoszono upadłość, ostateczna wysokość wynagrodzenia nie podlega podwyższeniu o kwotę podatku od towarów i usług, w tej części wynagrodzenia, która została wypłacona w formie zaliczek, do których nie doliczono podatku od towarów i usług;

3) określono wstępne wynagrodzenie syndyka, nadzorcy sądowego albo zarządcy, zaliczki przyznane po wejściu w życie ustawy wlicza się do łącznej wysokości zaliczek, o których mowa w art. 166 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze, w kwotach niepodwyższonych o kwotę podatku od towarów i usług.
art. 4
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

koniec tekstu