początek tekstuart. 1
W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 i Nr 203, poz. 1351 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 117, poz. 678) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 76a dodaje się art. 76b w brzmieniu:

"Art. 76b. Kto, będąc obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów, o której mowa w art. 36 ust. 1, nie wykonuje tego obowiązku albo wykonuje go niezgodnie ze stanem rzeczywistym

podlega karze grzywny.";

2) w art. 79c:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Jeżeli posiadacz odpadów, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 37 ust. 3, nie przekazuje zbiorczego zestawienia danych

podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł.",

b) dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

"4. W przypadku nieprzekazania zbiorczego zestawienia danych w terminie określonym w decyzji wydanej na podstawie art. 79d ust. 3a posiadacz odpadów

podlega karze pieniężnej w wysokości 2.000 zł.

5. Kara pieniężna, o której mowa w ust. 4, może być wymierzana wielokrotnie, z tym że łączna wysokość kar pieniężnych, o których mowa w ust. 3 i 4, za dany rok kalendarzowy nie może przekroczyć 10.000 zł.";

3) w art. 79d po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. W decyzji o wymierzeniu kary pieniężnej, o której mowa w art. 79c ust. 3 i 4, marszałek województwa określa termin przekazania zbiorczego zestawienia danych, nie krótszy niż 14 dni.".
art. 2
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

koniec tekstu