poprzednie przepisy

art. 56
Kto, na żądanie służb lub organów, o których mowa w art. 46 ust. 1, nie udostępnia w terminie danych, o których mowa w art. 45 ust. 2 i 3, lub udostępnia dane lub informacje fałszywe,

podlega karze grzywny.
art. 57
Orzekanie w sprawach określonych w art. 54-56 następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.
art. 58
1. Karze pieniężnej podlega inwestor, który:

1) nie wykonuje obowiązku gromadzenia i przechowywania danych, o którym mowa w art. 46;

2) nie wykonuje obowiązku zorganizowania systemu kontroli dostępu na teren budowy obiektu energetyki jądrowej, o którym mowa w art. 47.

2. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, wymierza, w drodze decyzji, minister właściwy do spraw gospodarki.

3. Wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 1.000.000 zł.

4. Ustalając wysokość kary pieniężnej, minister właściwy do spraw gospodarki uwzględnia stopień oraz okoliczności naruszenia obowiązków.

5. Kara pieniężna jest płatna na rachunek urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce lokalizacji inwestycji.

6. Kary pieniężne podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Rozdział 11

Zmiany w przepisach obowiązujących i przepis końcowy

art. 59
W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 45, poz. 235 i Nr 94, poz. 551) w art. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową;".

następne przepisy