poprzednie przepisy

art. 43
1. Jeżeli postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie negocjacji z ogłoszeniem, zamawiający może:

1) określić w ogłoszeniu o zamówieniu, przy zastosowaniu kryterium ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia, względną wagę kryteriów oceny ofert albo porządek kryteriów oceny ofert według ich ważności, jeżeli przedstawienie wag nie jest możliwe, lub

2) zaprosić do składania ofert wstępnych wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu nie mniejszej niż 3, lub

3) wymagać, aby oferty wstępne zawierały wstępne ceny, lub

4) odstąpić od zapraszania do składania ofert wstępnych, lub

5) prowadzić negocjacje dotyczące wszystkich warunków zamówienia.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie stosuje się art. 57 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

3. Wstępna cena, o której mowa w ust. 1 pkt 3, nie ma charakteru wiążącego.

4. Oferty wstępne złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia mają charakter poufny i nie podlegają udostępnieniu.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, zamawiający może zaprosić do negocjacji wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu nie mniejszej niż 3. Przepisów art. 57 ust. 2 i 6 oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Przepisy art. 57 ust. 3-5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych stosuje się odpowiednio.
art. 44
1. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono co najmniej dwie oferty niepodlegające odrzuceniu, zamawiający może przeprowadzić aukcję elektroniczną.

2. Aukcja elektroniczna może być jednoetapowa lub wieloetapowa.

Rozdział 7

Zadania inwestora na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa realizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej

art. 45
1. Przedsiębiorca może wykonywać prace lub świadczyć usługi na terenie budowy obiektu energetyki jądrowej pod warunkiem przekazania inwestorowi, na co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem wykonywania prac lub świadczenia usług na terenie budowy, danych pozwalających na identyfikację tego przedsiębiorcy oraz pracowników zatrudnionych przez niego w celu wykonywania tych prac lub świadczenia usług.

2. Dane, o których mowa w ust. 1, obejmują:

1) nazwę i adres siedziby albo miejsce zamieszkania przedsiębiorcy;

2) numer wpisu przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

3) numer REGON;

4) dane, o których mowa w ust. 3, dotyczące członków organów zarządzających oraz udziałowców - w przypadku przedsiębiorców niemających siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Dane, o których mowa w ust. 1, dotyczące pracownika obejmują:

1) imię, nazwisko oraz datę i miejsce urodzenia;

2) adres miejsca zamieszkania;

3) numer PESEL, a w przypadku pracownika posiadającego obywatelstwo innego państwa, serię i numer paszportu lub w stosunku do obywateli innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, serię i numer innego dokumentu potwierdzającego obywatelstwo i tożsamość.
art. 46
1. Inwestor gromadzi i przechowuje dane, o których mowa w art. 45 ust. 2 i 3, w sposób umożliwiający ich udostępnienie na żądanie służb lub organów uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów do występowania do administratora zbioru danych osobowych z żądaniem ich przekazania.

2. Inwestor udostępnia służbom lub organom, o których mowa w ust. 1, dane, o których mowa w art. 45 ust. 2 i 3, w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego żądania.

następne przepisy