poprzednie przepisy

art. 40
1. Organ, który wydał decyzję określoną w art. 7 ust. 1, art. 11 ust. 1, art. 15 ust. 1 i art. 17 ust. 1, jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, który spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ust. 3 pkt 1 i 2, jeżeli przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w tej decyzji.

2. Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji, o których mowa w ust. 1, są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji.

Rozdział 6

Udzielanie zamówień na realizację inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej

art. 41
Do zamówień udzielanych w związku z przygotowaniem, realizacją i finansowaniem inwestycji w zakresie budowy obiektów energetyki jądrowej, stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy.
art. 42
1. Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu złożenia ofert, zamawiający wzywa do wniesienia wadium w dodatkowym terminie. Po bezskutecznym upływie tego terminu zamawiający wyklucza wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. W przypadku gdy w określonym terminie wykonawcy nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w wyznaczonym terminie, nie więcej niż trzykrotnie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

3. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na trzecie wezwanie, o którym mowa w ust. 2, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

4. Zamawiający może, nie więcej niż dwukrotnie, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 90 dni.

5. Zamawiający może żądać zawarcia przez wykonawcę w ofercie informacji o podwykonawcach, którym zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia.

6. Zamawiający może określić w ogłoszeniu o zamówieniu inne niż wymienione w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych przesłanki unieważnienia postępowania, w szczególności możliwość unieważnienia postępowania, w przypadku gdy złożono tylko jedną ofertę lub wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego, lub zamawiający nie uzyskał środków, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia. Zastosowanie przesłanek, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie może utrudniać uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców lub przejrzystości. Zastrzeżenie unieważnienia postępowania bez podania przyczyny jest nieważne.

7. Postępowanie o udzielenie zamówienia może być prowadzone w języku polskim oraz w innym języku wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu.

8. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówień udzielanych w celu realizacji inwestycji w zakresie budowy elektrowni jądrowych, których przedmiotem są świadczenia okresowe lub ciągłe, na okres dłuższy niż 4 lata. Przepisu art. 142 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.
art. 43
1. Jeżeli postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie negocjacji z ogłoszeniem, zamawiający może:

1) określić w ogłoszeniu o zamówieniu, przy zastosowaniu kryterium ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia, względną wagę kryteriów oceny ofert albo porządek kryteriów oceny ofert według ich ważności, jeżeli przedstawienie wag nie jest możliwe, lub

2) zaprosić do składania ofert wstępnych wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu nie mniejszej niż 3, lub

3) wymagać, aby oferty wstępne zawierały wstępne ceny, lub

4) odstąpić od zapraszania do składania ofert wstępnych, lub

5) prowadzić negocjacje dotyczące wszystkich warunków zamówienia.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie stosuje się art. 57 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

3. Wstępna cena, o której mowa w ust. 1 pkt 3, nie ma charakteru wiążącego.

4. Oferty wstępne złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia mają charakter poufny i nie podlegają udostępnieniu.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, zamawiający może zaprosić do negocjacji wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu nie mniejszej niż 3. Przepisów art. 57 ust. 2 i 6 oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Przepisy art. 57 ust. 3-5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych stosuje się odpowiednio.

następne przepisy