poprzednie przepisy

art. 1
1. Ustawa określa:

1) zasady i warunki przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie budowy obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących;

2) organy właściwe w sprawach, o których mowa w pkt 1;

3) podział korzyści pomiędzy gminami z tytułu realizacji inwestycji w zakresie budowy elektrowni jądrowych.

2. Przepisów ustawy nie stosuje się w zakresie uregulowanym przepisami ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276, z późn. zm.).
art. 2
Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) inwestycja towarzysząca - inwestycję w zakresie budowy lub rozbudowy sieci przesyłowych w rozumieniu art. 3 pkt 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.) koniecznych do wyprowadzenia mocy z elektrowni jądrowej lub inną inwestycję niezbędną do wybudowania lub zapewnienia prawidłowej eksploatacji obiektu energetyki jądrowej;

2) obiekt energetyki jądrowej - elektrownię jądrową lub działający na potrzeby energetyki jądrowej:

a) zakład wzbogacania izotopowego,

b) zakład wytwarzania paliwa jądrowego,

c) zakład przerobu wypalonego paliwa jądrowego,

d) przechowalnik wypalonego paliwa jądrowego,

e) obiekt do przechowywania odpadów promieniotwórczych,

f) zakład do wydobywania rud uranu i toru ze złóż i do ich wstępnego przetwarzania.
art. 3
Inwestycje, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1, są inwestycjami celu publicznego w rozumieniu przepisowo gospodarce nieruchomościami.

Rozdział 2

Przygotowanie inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej

art. 4
1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej może być wydana na wniosek inwestora, który spełnia wymagania, o których mowa w art. 22 ust. 3 pkt 1 i 2.

2. Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej wydaje właściwy miejscowo wojewoda.

3. W przypadku inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej realizowanej na obszarze dwóch lub więcej województw, decyzję o ustaleniu lokalizacji wydaje wojewoda, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część nieruchomości przeznaczonych na realizację inwestycji.

4. Organem wyższego stopnia w stosunku do wojewody w sprawach lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej jest minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

następne przepisy