poprzednie przepisy

art. 4
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 15 ust. 10 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 15 ust. 10 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
art. 5
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 20, 21 i 28, art. 2 i art. 3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
Załącznik
Załącznik nr 11
WYKAZ TOWARÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 17 UST. 1 PKT 7 USTAWY
Poz.Symbol PKWiUNazwa towaru (grupy towarów)
1ex 24.10.14.0Granulki i proszek z surówki, surówki zwierciadlistej lub stali - wyłącznie wlewki lub gęsi zwykle ze stali wysokostopowej, otrzymywane przez przetopienie i odlanie drobniutkich odpadów lub złomu
2ex 24.45.30.0Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali - wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych
338.11.51.0Odpady szklane
438.11.54.0Pozostałe odpady gumowe
538.11.55.0Odpady z tworzyw sztucznych
638.11.58.0Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal
738.12.27Odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne
8ex 38.32.29.0Surowce wtórne z pozostałych metali - wyłącznie odpady i złom"


koniec tekstu