poprzednie przepisy

art. 3
W ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119, z późn. zm.) w art. 12 w ust. 2 w pkt 1 lit. q otrzymuje brzmienie:

"q) wyrażania zgody, o której mowa w art. 128 ust. 9 ustawy - Prawo bankowe, na przekroczenie limitu wielkości wkładów niepieniężnych funduszy własnych banku,".
art. 4
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 98i ust. 2, art. 105 ust. 2 i art. 105b ust. 13 ustawy zmienianej w art. 2 zachowują moc do czasu wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 98i ust. 2, art. 105 ust. 2 i art. 105b ust. 13 ustawy zmienianej w art. 2.
art. 5
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

koniec tekstu