poprzednie przepisy

art. 2
Postępowania w sprawie cofnięcia licencji w związku z utratą przez detektywa zdolności fizycznej do wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, wszczęte i niezakończone do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy ostateczną decyzją administracyjną, umarza się.
art. 3
1. Nie przeprowadza się egzaminu dla osób ubiegających się o wydanie licencji, którego termin rozpoczęcia wyznaczono przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, na dzień jej wejścia w życie albo dzień późniejszy.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, uiszczoną opłatę za egzamin dla osób ubiegających się o wydanie licencji zwraca się w pełnej wysokości, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

3. Pierwszy egzamin na licencję detektywa na zasadach określonych w przepisach ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, przeprowadzony zostanie najpóźniej w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

4. Jeżeli nie przeprowadzono egzaminu dla osób ubiegających się o wydanie licencji, wniosek o wydanie licencji złożony przed dniem wejścia w życie ustawy uznaje się za wniosek w sprawie przystąpienia do egzaminu na licencję detektywa, o którym mowa w ust. 3.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, osoba ubiegająca się o przystąpienie do egzaminu na licencję detektywa jest obowiązana przedłożyć Komendantowi Głównemu Policji, najpóźniej 30 dni przed terminem rozpoczęcia egzaminu, dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej.
art. 4
Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

koniec tekstu